สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  4800010101การท่องเที่ยว 1464 2.00
  4800010201การโรงแรม 1454 2.00
  4800010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  4800010501ภาษาญี่ปุ่น 1404 2.00
  5000010101การท่องเที่ยว 1434 2.00
  5000010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1334 2.00
  5100010201การโรงแรม 1404 2.00
  5100010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1404 2.00
  5200010501ภาษาญี่ปุ่น 1374 2.00
  5300010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.00
  5400010101การท่องเที่ยว 1394 2.00
  5400010201การโรงแรม 1394 2.00
  5400010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.00
  5400010501ภาษาญี่ปุ่น 1304 2.00
  5400010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1334 2.00
  5400010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1334 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  4721010201การโรงแรม 1454 2.00
  4721010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  4821010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1404 2.00
  4921010104ภาษาญี่ปุ่น 1404 2.00
  5021010101การท่องเที่ยว 1344 2.00
  5021010201การโรงแรม 1404 2.00
  5021010501ภาษาญี่ปุ่น 1404 2.00
  5021010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1334 2.00
  5121010201การโรงแรม 1404 2.00
  5121010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1404 2.00
  5221010501ภาษาญี่ปุ่น 1374 2.00
  5321010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.00
  5421010101การท่องเที่ยว 1394 2.00
  5421010201การโรงแรม 1394 2.00
  5421010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.00
  5421010501ภาษาญี่ปุ่น 1304 2.00
  5421010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1334 2.00
  5421010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1334 2.00
  5921010101การท่องเที่ยว 1294 2.00
  5921010201การโรงแรม 1324 2.00
  5921010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1324 2.00
  5921010501ภาษาญี่ปุ่น 1354 2.00
  5921010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1304 2.00
  5921010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1344 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นานาชาติ   
  5124010901การท่องเที่ยวและการบริการ 1404 2.00
  5624010901การท่องเที่ยวและการบริการ 1374 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715