ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชุดครุยบัณฑิต และผ่านเว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate
วันที่ 8 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565
3.ชำระเงินตามช่องทางที่กำหนดในใบ Payin
วันที่ 8 กันยายน - 31 ตุลาคม 2565
4.อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ที่เว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate เมนูยืนยันการชำระเงิน
โดยรูปแบบไฟล์ เป็น jpg หรือ jpeg ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB
5.การรับเอกสาร รับได้ที่ อาคาร 36 ชั้น 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2565 เป็นต้นไป (ในวันและเวลาราชการ)
   5.1 กรณีรับด้วยตนเอง ให้นำบัตรประชาชน พร้อมหลักฐานการชำระเงินมาแสดงด้วย
   5.2 กรณีให้ผู้อื่นรับแทน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สวท.23 คลิกเพื่อดาวน์โหลด
และสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

หากพบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2565
2.การถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยรายวิชาติด "W"(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ นักศึกษาที่ประสงค์ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยรายวิชาติด "W"
ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือสามารถส่งเอกสารคำร้อง ผ่าน ระบบส่งใบถอนรายวิชา
(ติด W) คลิกที่นี่ เพื่อส่งเอกสาร ถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูล 02-2879625
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2565
3.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244