-->
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางสอบวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2 / 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   17 ธันวาคม 2557
 2.รายวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพที่เปิดสอน ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 ธันวาคม 2557
 3.การบันทึกเกรด สอบปลายภาค 1 / 2557(ด่วนที่สุด)
อาจารย์ประจำรายวิชา สามารถบันทึกเกรดได้ผ่านทางเว็บไซร์
http://www.ascar.rmutk.ac.th (ระบบงานทะเบียน)
ถึงวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น.
- วันอังคารที่ 6 มกราคม 2558
คณะส่งใบรายงานผลการศึกษาของภาคเรียนที่ 1 / 2557 ให้ สวท.
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 ธันวาคม 2557
 4.รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค 1 / 2557(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกาศโดย   สำนักสิ่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ธันวาคม 2557
 5.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูปฏิทินปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2557
 6.การตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอบ(ด่วนมาก)
อาจารย์ และ นักศึกษา หากต้องการตรวจสอบตารางแรียน และ ตารางสอบ จะต้องทำการ Log in เข้าสู่ระบบ ก่อนทุกครั้ง จึงจะสามารถทำการตรวจสอบได้
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 ธันวาคม 2557
 7.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 8.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 9.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 10.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715