ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปิดระบบงานทะเบียน (เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560)(ด่วนที่สุด)
แจ้งปิดระบบงานทะเบียน (เฉพาะนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560) ตั้งแต่วันที่ 20 - 31 มกราคม 2560
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2560
 2.ประกาศยกเลิกผลลงทะเบียนนักศึกษาค้างชำระหนี้
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559
(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สวท. แจ้งกำหนดการยกเลิกผลลงทะเบียนนักศึกษาที่ค้างชำระหนี้
ตามปฎิทินการศึกษาไว้ วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น ณ กองคลัง
หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด สวท. จะทำการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 / 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 มกราคม 2560
 3.รายนามบัณฑิต ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
ลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกดูรายละเอียด
** หมายเหตุ **
นักศึกษาที่เลื่อนรับปริญญา และ ว่าที่ร้อยตรี รายชื่อจะอยู่ท้ายคณะ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 ธันวาคม 2559
 4.เปิดรายวิชาใหม่(ด่วนที่สุด)
คณะศิลปศาสตร์ เปิดรายวิชาเลือกเสรีและวิชาภาษาต่างประเทศ ในภาคการศึกษา 2/2559 คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ธันวาคม 2559
 5.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 พฤศจิกายน 2559
 6.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2559
 7.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 8.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 9.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 10.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
 11.นักศึกษา สหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2 / 59
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 / 59
หากนักศึกษาที่มีลงทะเบียนเรียนรายวิชาเตรียมสหกิจ ภาคการศึกษาที่ 1 / 59
เจ้าหน้าที่ สวท. จะทำการลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจให้ภายหลังจากที่
เกรดรายวิชาเตรียมสหกิจถูกส่งผ่านคณะมายัง สวท. แล้วเท่านั้น
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   4 มกราคม 2560
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715