ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ให้เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
   หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้ คือ กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา ( ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )
                      รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาลัย
***บัณฑิตต้องพิมพ์ข้อมูลภาวะการมีงานทำและนำเอกสารมาส่งในวันซ้อมรับปริญญาระดับคณะ(วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562)
2. สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำ ให้ดาวน์โหลด แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ให้หัวหน้าหรือเจ้าของสถานประกอบการตอบแบบสอบถาม และนำมายื่นในวันซ้อมรับปริญญาระดับคณะ(วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562)
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ มายังมหาวิทยาลัย
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2562
2.รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย)(ด่วนที่สุด)
 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษากาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่เข้าปีการศึกษา 2559 (รหัสขึ้นต้น 59)
มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย) ที่มีรายชื่อดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อ
สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินคืน ตั้งแต่วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 และวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.30 น.) โดยเตรียมเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ค่าธรรมเนียมธนาคารโดยเรียกเก็บจากนักศึกษา
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2562
3.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
สภาอนุมัติวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ www.ascar.rmutk.ac.th/education
วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2562
3. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2562
4. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 และวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2562
4.ขั้นตอนการบันทึก ตารางสอน ตารางสอบ ผ่านเว็บไซต์
ภาคการศึกษาที่ 1/2562
(ด่วนมาก)
 สามารถบันทีก ตารางสอน - ตารางสอบ ผ่านเว็บไซต์
ได้ตั้งแต่วันที่ 1-11 พฤษภาคม 2562
คลิกเพื่อดูขั้นตอน
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 พฤษภาคม 2562
5.ประกาศผลการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562(ด่วน)
 ผลการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562
รายวิชาศึกษาทั่วไป
2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
1-211-001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
2-130-102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1-211-002 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2562
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 
 
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
 
 Hot New
 
 
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244