ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเปิดรายวิชาเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2558(ด่วนที่สุด)
คณะศิลปศาสตร์ เปิดวิชาเลือกเสรี
ให้กับนักศึกษาทุกคณะ/สาขา ทุกชั้นปีที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
วิชาภาษาจีนเบื้องต้น (รหัสวิชา 1231002)
Sec 2 วันศุกร์ 09.00 – 12.00 น. จำนวน 25 คน
Sec 3 วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น. จำนวน 25 คน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2558
 2.รายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนภาคการเรียนที่ 2 / 2558(ด่วนที่สุด)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2558
 3.ขั้นตอนการบันทึก ตารางสอน ตารางสอบ ผ่านเว็บ ภาคการเรียนที่ 2 / 2558(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูขั้นตอน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
 4.ประกาศถอนรายชื่อนักศึกษาค้างชำระหนี้ค่าลงทะเบียนเรียน 1/2558(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สวท. แจ้งกำหนดการถอนรายชื่อตามปฎิทินการศึกษาไว้วันที่ 7 กันยายน 2558 นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น ได้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ กองคลัง หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด สวท. จะทำการถอนรายชื่อและยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษาที่ 1 / 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 สิงหาคม 2558
 5.การกรอกประวัตินักศึกษา(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาทุกชั้นปีเข้าสู่ระบบงานทะเบียนเพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักศึกษาเพิ่มเติม (อ่านรายละเอียด)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 สิงหาคม 2558
 6.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 7.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 8.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715