ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและกำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2558 ให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวนเงิน 1,100 บาท พร้อมนำเอกสารการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อรับใบรายงานผลการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2559
 2.รายนามบัณฑิต สำเร็จปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายชื่อ
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลื่อนรับปริญญา และ ว่าที่ร้อยตรี รายชื่อจะอยู่ท้ายคณะของนักศึกษา
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2559
 3.ประกาศขยายวันชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
ประกาศขยายวันชำระเงินค่าเทอมนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2559
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2559
 4.ประกาศถอนชื่อนักศึกษาค้างชำระหนี้ ภาคการศึกษาที่ 2 / 2558(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สวท. แจ้งกำหนดการถอนรายชื่อนักศึกษาตามปฎิทินการศึกษาไว้
วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น ณ กองคลัง หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด
สวท. จะทำการถอนรายชื่อนักศึกษาและยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ในภาคการศึกษาที่ 2 / 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 มกราคม 2559
 5.ขอขานคำนำหน้าว่าที่ร้อยตรี(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จ ปีการศึกษา 2557 มีความประสงค์ขอขานคำนำหน้าว่าที่ร้อยตรี ให้นำเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ มายื่น ที่ สวท. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 หากนำมายื่นหลังจากวันที่กำหนด ทาง สวท.จะไม่ทำการใด ๆ ให้
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 มกราคม 2559
 6.ประกาศเปิดรายวิชาเสรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 / 2558(ด่วนที่สุด)
คณะศิลปศาสตร์ เปิดวิชาเลือกเสรี
ให้กับนักศึกษาทุกคณะ/สาขา ทุกชั้นปีที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียน
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558
วิชาภาษาจีนเบื้องต้น (รหัสวิชา 1231002)
Sec 2 วันศุกร์ 09.00 – 12.00 น. จำนวน 25 คน
Sec 3 วันศุกร์ 13.00 – 16.00 น. จำนวน 25 คน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 พฤศจิกายน 2558
 7.ขั้นตอนการบันทึก ตารางสอน ตารางสอบ ผ่านเว็บ ภาคการเรียนที่ 2 / 2558(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูขั้นตอน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 พฤศจิกายน 2558
 8.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 9.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 10.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 11.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715