ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน / ๒๕๕๗(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาตร์
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย   มัลลิกา   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 2.ตารางเรียนปรับพื้นฐานและข้อปฎิบัตินักศึกษาเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน(เก่า) ให้มาติดต่อที่งานทะเบียนก่อนที่จะชำระเงิน ค่าลงทะเบียนปรับพื้น ..ติดต่อ คุณนิภาพร…
รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางเรียนปรับพื้นและข้อปฎิบัติ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 3.รายชื่อเข้าห้องสอบปลายภาค 2 / 2557(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 เมษายน 2558
 4.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
รายละเอียดเพิ่มเติม ปฏิทินปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2557
 5.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 6.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 7.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 8.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715