-->
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปิดการเข้าใช้งานระบบงานทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2557 ยังไม่สามารถเข้าระบบงานทะเบียนได้
เนื่องจากเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการลงทะเบียนรายวิชาเรียน
โดยจะสามารถเข้าระบบงานทะเบียนได้อีกครั้ง ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 กรกฏาคม 2557
 2.รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน(1) ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูรายชื่อ
ให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th นักศึกษาที่สำเร็จในภาคการศึกษาฤดูร้อน 2556 ทุกคณะ ให้นักศึกษานำเอกสารการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อรับทรานสคริปได้ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2557
 3.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูปฏิทินปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2557
 4.กำหนดการและขั้นตอน(ด่วนมาก)
1. กำหนดการลงทะเบียนภาค 2/56
2. ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
3. ขั้นตอนการลงทะเบียน(สำหรับนักศึกษา)
4. ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง(สำหรับผู้สอน)

แจ้งเพื่อทำการถอนรายชื่อนักศึกษา ประจำภาค 2 /2556
1. นศ.ที่ค้างชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ให้นศ.ดำเนินการชำระเงินและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (พร้อมค่าปรับ)
ภายในวันศุกร?ที่ 22 พ.ย. 56 หาก นศ.ยังไม่ดำเนินการชำระเงิน
สวท.จะขอดำเนินการถอนรายชื่อนักศึกษา ในวันจันทร?ที่ 25 พ.ย. 56

2. นศ.ที่ขอผ่อนผันค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ (พร้อมค่าปรับ)
ทั้งนี้หากเลยระยะเวลาที่กำหนด ทาง สวท. ขอสงวนสิทธิ์
ดำเนินการถอนรายชื่อนักศึกษาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 กันยายน 2556
 5.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 6.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 7.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 8.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715