ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศ ให้ชะลอการพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน (Pay-in)และการชำระเงิน ภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ นักศึกษาที่ทำการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ให้ชะลอการพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน (ใบ Pay-in)
และการชำระเงิน เนื่องจากมีการปรับปรุงใบแจ้งการชำระเงินจนกว่าจะมีประกาศจากมหาวิทยาลัย
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤศจิกายน 2564
2.กำหนดการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
 
ชั้นปี วันที่
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 และนักศึกษาตกค้าง
(หลักสูตร 5 ปี = รหัส 60, เทียบโอน = รหัส 62 ,และนักศึกษาตกค้าง )
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 61, เทียบโอน = รหัส 63)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 62, เทียบโอน = รหัส 64)
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 63)
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
(หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี = รหัส 64)
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
นักศึกษาทุกชั้นปีลงทะเบียน  วันที่ 6 – 28 พฤศจิกายน 2564

คู่มือการลงทะเบียนคลิกเพื่ออ่านคู่มือ
สื่อการลงทะเบียน คลิกเพื่อดูวิดิโอ
ช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คลิกเพื่อดูช่องทางการติดต่อ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2564
3.ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา เพื่อลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
 ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอสำรองที่นั่ง (กรณีที่นั่งเต็มหรือไม่ได้สำรองให้นักศึกษา)
เพื่อลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
คลิกเพื่อดูช่องทางการติดต่อ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   28 ตุลาคม 2564
4.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2564
5.การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 16 สิงหาคม 2564

ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชุดครุยบัณฑิต และผ่านเว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate
วันที่ 30 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564
3.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ
วันที่ 30 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2564
4.อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ที่เว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate เมนูยืนยันการชำระเงิน
โดยรูปแบบไฟล์ เป็น jpg หรือ jpeg ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 2 MB
5.ตรวจสอบสถานะ การจัดส่งเอกสารและเลขพัสดุ หลังจากอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน 7 วันทำการ

***สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยจะโอนตัดยอดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย)
ของผู้สำเร็จการศึกษา รายละ 1,000 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา ชำระเพียง 100 บาท
ตรวจสอบรายชื่อ

***คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต คลิกที่นี่
หากพบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th หรือ 085-0254534
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 สิงหาคม 2564
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244