ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร(ด่วนที่สุด)
ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
สภาอนุมัติวันที่ 13 กันยายน 2560
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th วันที่ 14 - 18 กันยายน 2560
3. ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงไทย วันที่ 14 - 18 กันยายน 2560
4. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2560 เป็นต้นไป (เวลา 8.30 - 16.30 น.)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กันยายน 2560
 2.ขอขานคำนำหน้าว่าที่ร้อยตรี(ด่วนที่สุด)
บัณฑิตที่สำเร็จ ปีการศึกษา 2559 มีความประสงค์ขอขานคำนำหน้าว่าที่ร้อยตรี ให้นำเอกสารคำสั่งแต่งตั้งยศ มายื่น ที่ สวท. ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 หากนำมายื่นหลังจากวันที่กำหนด ทาง สวท.จะไม่ทำการใด ๆ ให้
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กันยายน 2560
 3.ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ที่ติดต่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแล้ว และยังไม่ได้ไปรับบัตร สามารถติดต่อขอรับบัตรได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เอกสารที่ใช้ในการรับบัตรคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2560
 4.ประกาศดำเนินการตัดเย็บชุดครุยให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   21 สิงหาคม 2560
 5.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560(ด่วนที่สุด)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤษภาคม 2560
 6.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 พฤศจิกายน 2559
 7.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 8.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715