ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561(ด่วนที่สุด)
 แจ้งผู้มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 ที่มีรายชื่อดังนี้
ตรวจสอบรายชื่อ
ยื่นเอกสาร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562
ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
***หากไม่ดำเนินการในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 กันยายน 2562
2.รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 1. รายนามบัณฑิต
ซ้อมใหญ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
รับจริง วันที่ 21 สิงหาคม 2562
คลิกรายนามบัณฑิต


2. ลำดับรายนามบัณฑิตรวมคณะ
คลิกรายนามบัณฑิต

 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 สิงหาคม 2562
3.รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย)(ด่วนที่สุด)
 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
มีสิทธิ์ขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย) ที่มีรายชื่อดังนี้ ตรวจสอบรายชื่อ
สามารถยื่นเอกสารขอรับเงินคืน ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 - วันที่ 2 สิงหาคม 2562 วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.30 น.) โดยเตรียมเอกสารดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ค่าธรรมเนียมธนาคารโดยเรียกเก็บจากนักศึกษา
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 กรกฏาคม 2562
4.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
5.การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ให้เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
   หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้ คือ กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา ( ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )
                      รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาลัย
***บัณฑิตต้องพิมพ์ข้อมูลภาวะการมีงานทำและนำเอกสารมาส่งในวันซ้อมรับปริญญาระดับคณะ(วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562)
2. สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำ ให้ดาวน์โหลด แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ให้หัวหน้าหรือเจ้าของสถานประกอบการตอบแบบสอบถาม และนำมายื่นในวันซ้อมรับปริญญาระดับคณะ(วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562)
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ มายังมหาวิทยาลัย
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2562
6.ประกาศผลการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562(ด่วน)
 ผลการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562
รายวิชาศึกษาทั่วไป
2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
1-211-001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
2-130-102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1-211-002 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2562
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244