ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.รายนามบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ด่วนที่สุด)
ซ้อมใหญ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
และรับจริง วันที่ 5 กันยายน 2559 (บ่าย)

ลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกดูรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2559
 2.รายนามบัณฑิต สำเร็จปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)

- ลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกดูรายชื่อ

- ซ้อมย่อยรวม วันที่ 27 สิงหาคม 2559 คลิกดูรายชื่อ

- ซ้อมย่อยรวม วันที่ 28 สิงหาคม 2559 คลิกดูรายชื่อ

หมายเหตุ นักศึกษาที่เลื่อนรับปริญญา และ ว่าที่ร้อยตรี รายชื่อจะอยู่ท้ายคณะ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 สิงหาคม 2559
 3.แจ้งกำหนดการถ่ายรูปทำบัตรนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2559
(ด่วนที่สุด)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   27 กรกฏาคม 2559
 4.คณะศิลปศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกเสรี
และวิชาภาษาต่างประเทศ
(ด่วนที่สุด)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 5.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 6.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนที่สุด)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
 7.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร(ด่วนที่สุด)
ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558
สภาอนุมัติวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th
3. ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 8 - 15 กรกฎาคม 2559
4. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
 8.ประกาศยกเลิกผลลงทะเบียนนักศึกษาค้างชำระหนี้
ภาคการศึกษา ฤดูร้อน / 2558
(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สวท. แจ้งกำหนดการยกเลิกผลลงทะเบียนนักศึกษาตามปฎิทินการศึกษาไว้
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น ณ กองคลัง หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด
สวท. จะทำการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ในภาคการศึกษา ฤดูร้อน / 2558
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2559
 9.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 10.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 11.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 12.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715