-->
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับทรานสคริป(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาที่สำเร็จในภาคการศึกษาฤดูร้อน/2556 ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th คลิกดูคู่มือ
ได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 16 กันยายน 2557 และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวนเงิน 1,100 บาท พร้อมนำเอกสารการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อรับทรานสคริป ในวันที่ 16 กันยายน 2557 คลิกดูรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2557
 2.ประกาศสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2557
 3.กำหนดการรับบัตรนักศึกษา ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูกำหนดการ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 4.คู่มือ การใช้ระบบงานทะเบียน(ด่วนที่สุด)
- สำหรับนักศึกษา หน้า 1 - 12
- สำหรับอาจารย์ผู้สอน หน้า 13 - 26
- การสำรองที่นั่ง หน้า 22 - 26
- สำหรับเจ้าหน้าที่ 26 - 31
คลิกเพื่อดูกำหนดการ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2557
 5.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูปฏิทินปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2557
 6.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 7.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 8.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715