ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ตารางเรียนปรับพื้นฐานและข้อปฎิบัตินักศึกษาเทียบโอนรายวิชา ปีการศึกษา 2558(ด่วนที่สุด)
สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน(เก่า) ให้มาติดต่อที่งานทะเบียนก่อนที่จะชำระเงิน ค่าลงทะเบียนปรับพื้น ..ติดต่อ คุณนิภาพร…
รายละเอียดเพิ่มเติม ตารางเรียนปรับพื้นและข้อปฎิบัติ

ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2558
 2.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 3.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 4.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 5.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
 6.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและกำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษา
นักศึกษาที่สำเร็จในภาคการศึกษาที่ 2/2557 ให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำนวนเงิน 1,100 บาท พร้อมนำเอกสารการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อรับใบรายงานผลการศึกษา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 กรกฏาคม 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715