-->
 
 
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.คู่มือการบันทึกตารางสอน - สอบ ผ่านเว็บไซต์ 2 / 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูคู่มือ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 ตุลาคม 2557
 2.ประกาศ รายชื่อบัณฑิตสำเร็จ ปีการศึกษา 2556(ด่วนที่สุด)
ลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญา
1. มหาบัณฑิต (ป.โท) ทุกคณะ
2. คณะวิศวกรรมสิ่งทอ
3. คณะบริหารธุรกิจ และ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ (ด้านบริหารธุรกิจ)
4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5. คณะศิลปศาสตร์ และ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต (ด้านศิลปศาสตร์)
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- รายชื่อบัณฑิตรวมทั้งหมด

วันที่ 6 ธันวาคม 2557 (ซ้อมย่อยรวม) ณ บพิตรพิมุขมหาเมฆ
- รายชื่อบัณฑิต
วันที่ 7 ธันวาคม 2557 (ซ้อมย่อยรวม) ณ บพิตรพิมุขมหาเมฆ
- รายชื่อบัณฑิต
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 ตุลาคม 2557
 3.รายชื่อเข้าห้องสอบกลางภาค
ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
(ด่วนที่สุด)
1.คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4.คณะศิลปศาสตร์
5.คณะบริหารธุรกิจ
6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7.คณะวิศวกรรมศาสตร์
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 กันยายน 2557
 4.ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
คลิกเพื่อดูปฏิทินปีการศึกษา 2557
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กุมภาพันธ์ 2557
 5.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 6.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 7.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 8.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715