ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ขั้นตอนการบันทึก ตารางสอน ตารางสอบ ผ่านเว็บไซต์
ภาคการศึกษาที่ 2 / 2559
(ด่วนที่สุด)
สามารถบันทีก ตารางสอน - ตารางสอบ ผ่านเว็บไซต์
ได้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 - 9 พฤศจิกายน 2559
คลิกเพื่อดูขั้นตอน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 ตุลาคม 2559
 2.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร(ด่วนที่สุด)
ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
สภาอนุมัติวันที่ 14 กันยายน 2559
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th
3. ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 กันยายน 2559
4. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2559
 3.ประกาศยกเลิกผลลงทะเบียนนักศึกษาค้างชำระหนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สวท. แจ้งกำหนดการยกเลิกผลลงทะเบียนนักศึกษาที่ค้างชำระหนี้
ตามปฎิทินการศึกษาไว้ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น ณ กองคลัง
หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด สวท. จะทำการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2559
 4.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 5.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 6.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 7.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 8.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715