ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.การประเมินอาจารย์ผู้สอน 2/2558(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ผ่าน เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   24 พฤษภาคม 2559
 2.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและกำหนดการรับใบรายงานผลการศึกษา(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ภาค 2/2558 (รอบที่ 1) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา จำนวน 86 คน ให้นักศึกษาขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 และชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา ภายใน วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 จำนวนเงิน 1,100 บาท พร้อมนำเอกสารการชำระเงินและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง เพื่อรับใบรายงานผลการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 พฤษภาคม 2559
 3.ตารางเรียนปรับพื้น(ด่วนที่สุด)
นักศึกษาเก่า หลักสูตรเทียบโอนรายวิชา ที่มีความประสงค์
จะลงทะเบียนเรียนปรับพื้นนักศึกษาสามารถลงชื่อที่คณะต้นสังกัด
และชำระเงิน วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2559 มีรายวิชาดังต่อไปนี้
1. อังกฤษทั่วไป
2. อังกฤษเพื่องาน
3. คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
4. วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
ตารางเรียนปรับพื้น
- ภาคปกติ คลิกดูรายละเอียด
- ภาคสมทบ คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2559
 4.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มีนาคม 2559
 5.รายนามบัณฑิต สำเร็จปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
- ลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกดูรายชื่อ
- ซ้อมย่อยรวม วันที่ 27 สิงหาคม 2559 คลิกดูรายชื่อ
- ซ้อมย่อยรวม วันที่ 28 สิงหาคม 2559 คลิกดูรายชื่อ
หมายเหตุ นักศึกษาที่เลื่อนรับปริญญา และ ว่าที่ร้อยตรี รายชื่อจะอยู่ท้ายคณะ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มีนาคม 2559
 6.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 7.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 8.รายชื่อเข้าห้องเรียน,รายชื่อเข้าสอบ
แจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกท่าน หากในรายวิชาใดที่นักศึกษายังไม่ชำระเงิน รายชื่อนักศึกษาจะไม่ปรากฏในกลุ่มเรียนที่ท่านสอน และจะไม่ปรากฏ ในใบรายชื่อผู้เข้าเรียน,รายชื่อเข้าห้องสอบ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   14 กรกฏาคม 2554
 9.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715