ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร(ด่วนที่สุด)
ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
สภาอนุมัติวันที่ 14 กันยายน 2559
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th
3. ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 15 - 20 กันยายน 2559
4. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 เป็นต้นไป (ในวันเวลาราชการ)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 กันยายน 2559
 2.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา(ด่วนที่สุด)
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับเงินคืน คลิกดูรายชื่อ
นักศึกษาสามารถติดต่อรับเงินคืนได้ ณ กองคลัง

เอกสารที่ต้องนำมาด้วย
กรณีรับด้วยตนเอง
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตนเองได้
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มารับแทน จำนวน 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ที่ได้รับเงินคืน จำนวน 1 ชุด
3. เอกสารการมอบฉันทะ 1 ชุด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กันยายน 2559
 3.ประกาศยกเลิกผลลงทะเบียนนักศึกษาค้างชำระหนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
(ด่วนที่สุด)
ตามที่ สวท. แจ้งกำหนดการยกเลิกผลลงทะเบียนนักศึกษาที่ค้างชำระหนี้
ตามปฎิทินการศึกษาไว้ วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559
นักศึกษาสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เสร็จสิ้น ณ กองคลัง
หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด สวท. จะทำการยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน
ทุกรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2559
 4.รายชื่อนักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ ภาคการศึกษาที่ 1 - 2559(ด่วนที่สุด)

รายชื่อนักศึกษาที่มีหนี้ค้างชำระ ภาคการศึกษาที่ 1 - 2559

คลิกดูรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2559
 5.รายนามบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
(ด่วนที่สุด)
ซ้อมใหญ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2559
และรับจริง วันที่ 5 กันยายน 2559 (บ่าย)

ลำดับเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คลิกดูรายชื่อ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 สิงหาคม 2559
 6.คณะศิลปศาสตร์ เปิดรายวิชาใหม่เป็นรายวิชาเลือกเสรี
และวิชาภาษาต่างประเทศ
(ด่วนที่สุด)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 7.ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559(ด่วนที่สุด)
คลิกดูรายละเอียด
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2559
 8.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไปและพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559(ด่วนที่สุด)
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. คณะศิลปศาสตร์
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2559
 9.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557(ด่วนที่สุด)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557 และกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2559
 10.รู้แล้วหรือยัง
1. เกณฑ์การแก้คะแนนเกรด I
2. เกณฑ์การพ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา
3. หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(Regrade)
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 ตุลาคม 2555
 11.สาระน่ารู้
คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
 12.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715