สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  5300010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.00
  5400010101การท่องเที่ยว 1394 2.00
  5400010201การโรงแรม 1394 2.00
  5400010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.00
  5400010501ภาษาญี่ปุ่น 1304 2.00
  5400010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1334 2.00
  5400010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1334 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  5321010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.00
  5421010101การท่องเที่ยว 1394 2.00
  5421010201การโรงแรม 1394 2.00
  5421010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.00
  5421010501ภาษาญี่ปุ่น 1304 2.00
  5421010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1334 2.00
  5421010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1334 2.00
  5921010101การท่องเที่ยว 1294 2.00
  5921010201การโรงแรม 1324 2.00
  5921010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1324 2.00
  5921010501ภาษาญี่ปุ่น 1354 2.00
  5921010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1304 2.00
  5921010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1344 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นานาชาติ   
  5624010901การท่องเที่ยวและการบริการ 1374 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715