สาขาวิชา
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุดปีที่รับเข้าจากปีที่รับเข้าถึง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี   
  5300010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.002553 2554
  5400010101การท่องเที่ยว 1394 2.002555 2559
  5400010201การโรงแรม 1394 2.002555 2559
  5400010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.002555 2559
  5400010501ภาษาญี่ปุ่น 1304 2.002555 2559
  5400010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1334 2.002555 2559
  5400010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1334 2.002555 2559
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  5321010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.002553 2554
  5421010101การท่องเที่ยว 1394 2.002555 2559
  5421010201การโรงแรม 1394 2.002555 2559
  5421010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1374 2.002555 2559
  5421010501ภาษาญี่ปุ่น 1304 2.002555 2559
  5421010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1334 2.002555 2559
  5421010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1334 2.002555 2559
  5921010101การท่องเที่ยว 1294 2.002560 2564
  5921010201การโรงแรม 1324 2.002560 2564
  5921010301ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 1324 2.002560 2564
  5921010501ภาษาญี่ปุ่น 1354 2.002560 2564
  5921010701ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1304 2.002560 2564
  5921010801การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 1344 2.002560 2564
  6021010101การท่องเที่ยว 04 2.002560 2564
  6021010201การโรงแรม 04 2.002560 2564
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นานาชาติ   
  5624010901การท่องเที่ยวและการบริการ 1374 2.002556 2560
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123