จบการศึกษา
คณะ
ปีการศึกษา : 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566
ภาคการศึกษาที่123
ศูนย์ : นานาชาติ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี นานาชาติ
   5124010901 : การท่องเที่ยวและการบริการ-281
ศูนย์ : มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
   4721010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล-1-
   5021010701 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร221
   5121010201 : การโรงแรม1471
   5121010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย53-
   5221010501 : ภาษาญี่ปุ่น-3-
   5321010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล43-
   5421010101 : การท่องเที่ยว-6412
   5421010201 : การโรงแรม-91-
   5421010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล9211-
   5421010501 : ภาษาญี่ปุ่น-54-
   5421010701 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร-24-
   5421010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย-304
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123