ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ช่องทางการติดต่อ ห้องเรียน Online เฉพาะระดับภาคปกติ(ด่วนที่สุด)
 แจ้งช่องทางการติดต่อผู้สอน สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ห้องเรียน Online
1. 1211001 General English
2. 1211002 English for Careers
3. 1211003 English for Everyday Use
4. 1211013 English for Edutainment
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 มิถุนายน 2567
2.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2567(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   30 พฤษภาคม 2567
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625