ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.การถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยรายวิชาติด "W"(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ นักศึกษาที่ประสงค์ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 โดยรายวิชาติด "W"
ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือสามารถส่งเอกสารคำร้อง ผ่าน ระบบส่งใบถอนรายวิชา
(ติด W) คลิกที่นี่ เพื่อส่งเอกสาร ถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565

ติดต่อสอบถามข้อมูล 02-2879625
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 กรกฏาคม 2565
2.ช่องทางติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 (นักศึกษารับเข้า ปี 2565)(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มิถุนายน 2565
3.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป และรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 พฤษภาคม 2565
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244