ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา(ด่วนมาก)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate
3. ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,100 บาท)
วันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2563
4. อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ที่เว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate เมนูยืนยันการชำระเงิน
โดยรูปแบบไฟล์ เป็น jpg หรือ jpeg ขนาดของไฟล์ภาพ ไม่เกิน 1 MB
5. ตรวจสอบสถานะ การจัดส่งเอกสารและเลขพัสดุ หลังจากอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน 7 วันทำการ

***สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี) ที่มีสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย
มหาวิทยาลัยจะโอนตัดยอดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย)
ของผู้สำเร็จการศึกษา รายละ 1,000 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา
(ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,100 บาท)

***คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต คลิกที่นี่
หากพบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th หรือ 02-287-9625
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กรกฏาคม 2563
2.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ Line กลุ่มเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 1/2563
 ช่องทางการติดต่อของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของปีการศึกษาที่ 1/2563 นักศึกษาสามารถค้นหาข้อมูลได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   8 กรกฏาคม 2563
3.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2563
4.แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (ระบบงานทะเบียน)
 ประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เรื่อง แจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการการศึกษา (ระบบงานทะเบียน)
ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น. ถึง วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 20.00 น.
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กันยายน 2563
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244