ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบเทียบโอน(ด่วนที่สุด)
  กำหนดการสอบสอบเทียบโอน สำหรับนักศึกษาเข้าปี 2562
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562
สถานที่สอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
1-211-001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
2-130-102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1-211-002 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
ตารางสอบ
เวลาสอบ ชื่อวิชา
    09.00 น. - 10.30 น.     2210002 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
    10.40 น. - 12.10 น.     1211001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
    13.00 น. - 14.30 น.     2130102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
    14.40 น. - 16.10 น.     2130102 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 เมษายน 2562
2.กำหนดการสอบ (TOEIC) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับเข้าปีการศึกษา 2559 - 2560(ด่วนที่สุด)
 แจ้งกำหนดการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ (TOEIC) สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับเข้าปีการศึกษา 2559 - 2560
อ่านรายละเอียด
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
3.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร ภาคการศึกษา 2/2561(ด่วนมาก)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
1.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2562
2.รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 เมษายน 2562
4.กำหนดการการยื่นเอกสารเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับเข้าปีการศึกษา 2562(ด่วน)
 แจ้งกำหนดการการยื่นเอกสารเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับเข้าปีการศึกษา 2562
อ่านรายละเอียด
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2562
5.สาระน่ารู้
 คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
 ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
6.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
 เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
7.สาระน่ารู้
 สาระน่ารู้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2554
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 
 
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
 
 Hot New
 
 
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244