ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.รายนามบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 
1. ลำดับรายนามบัณฑิตรวมคณะ
คลิกรายนามบัณฑิต

2. รายนามบัณฑิต ซ้อมย่อย วันที่ 3 และ 11 สิงหาคม 2562
คลิกรายนามบัณฑิต

3. รายนามบัณฑิต ซ้อมย่อย วันที่ 4 และ 10 สิงหาคม 2562
คลิกรายนามบัณฑิต

 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   12 กรกฏาคม 2562
2.แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ รับเข้าปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 ให้นักศึกษาใหม่รับเข้าปีการศึกษา 2562 ทำการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ณ ห้อง 1002R ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อ่านรายละเอียด
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 กรกฏาคม 2562
3.ดาวน์โหลดผลคะแนนการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์(ด่วนที่สุด)
 นักศึกษาหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี รับเข้าปีการศึกษา 2559-2560 ที่เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ แบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2562 สามารถดาวน์โหลดผลคะแนนการทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 8 สิงหาคม 2562
เข้าสู่ระบบ www.engtest.net
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 กรกฏาคม 2562
4.กำหนดการขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเอกสาร(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. ตรวจสอบรายชื่อ คลิก
2. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่านเว็บไซต์ www.ascar.rmutk.ac.th/education
วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562
3. ชำระเงินผ่านทางธนาคาร วันที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2562
4. รับเอกสารทรานสคริปที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 และวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)
(กรุณา นำบัตรประชาชนและใบเสร็จการชำระเงินมาแสดง)
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   3 กรกฏาคม 2562
5.ประกาศสิ้นสุดการรับหนังสือรับรองการขอแต่งตั้งยศ และหนังสือแแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี(ด่วนที่สุด)
 ประกาศสิ้นสุดการรับ หนังสือรับรองการขอแต่งตั้งยศ และหนังสือแแต่งตั้งยศเป็น ว่าที่ร้อยตรี
ในการขอขานคำนำหน้านาม เป็นว่าที่ร้อยตรี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561
ภายในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   26 มิถุนายน 2562
6.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2562
7.การกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2561(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. ให้เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ mis.rmutk.ac.th เพื่อกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ
   หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้ คือ กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา ( ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย - )
                      รหัสผ่าน คือ รหัสผ่านที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตภายในมหาลัย
***บัณฑิตต้องพิมพ์ข้อมูลภาวะการมีงานทำและนำเอกสารมาส่งในวันซ้อมรับปริญญาระดับคณะ(วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562)
2. สำหรับบัณฑิตที่มีงานทำ ให้ดาวน์โหลด แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ประกอบการ
ให้หัวหน้าหรือเจ้าของสถานประกอบการตอบแบบสอบถาม และนำมายื่นในวันซ้อมรับปริญญาระดับคณะ(วันที่ 3-4 สิงหาคม 2562)
หรือ ส่งทางไปรษณีย์ มายังมหาวิทยาลัย
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2562
8.ประกาศผลการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562(ด่วน)
 ผลการสอบเทียบโอนรายวิชา นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562
รายวิชาศึกษาทั่วไป
2-210-002 คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ
1-211-001 ภาษาอังกฤษทั่วไป
2-130-102 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
1-211-002 ภาษาอังกฤษเพื่องาน
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   2 พฤษภาคม 2562
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244