ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.คู่มือการพิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์(ด่วนที่สุด)
 คู่มือการพิมพ์ใบเข้าสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 มิถุนายน 2564
 2.คู่มือการเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่(ด่วนมาก)
 คู่มือการเข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   15 มีนาคม 2564
 3.การสมัคร
  1.1 ให้ผู้สมัครศึกษารายละเอียดของระเบียบการ คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัคร
1.2 ในขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สมัคร ให้ผู้สมัครเลือก **คำนำหน้าชื่อ** ให้ถูกต้องก่อนกดปุ่มลงทะเบียน
1.3 เมื่อผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานและรอตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ตามกำหนดการในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2563
 4.การแก้ไขข้อมูล
  กรณีผู้สมัครต้องการแก้ไขคำนำหน้า หรือชื่อ หรือนามสกุลของผู้สมัคร ให้สแกนบัตรประจำตัวประชาชน ส่งมาที่ E-mail: admissions@mail.rmutk.ac.th เพื่อขอแก้ไขข้อมูล
(ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วจะแก้ไขข้อมูลให้ภายใน 3 วันทำการ)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2563
 5.การเพิ่มชื่อสถานศึกษา
  กรณีที่ผู้สมัครไม่พบชื่อสถานศึกษาของผู้สมัครในระบบ ให้ส่งชื่อสถานศึกษา และจังหวัดที่ตั้ง มาที่ E-mail: admissions@mail.rmutk.ac.th เพื่อเพิ่มชื่อสถานศึกษา
(ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องแล้วจะทำการเพิ่มข้อมูลให้ภายใน 3 วันทำการ)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2563
 6.การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
  เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และรอตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ ตามกำหนดการในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 พฤศจิกายน 2563
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123