ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม(ด่วนที่สุด)
  ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พ.ค. 2567

ระดับปริญญาตรี
- รับตรงเพิ่มเติม (วุฒิ ปวช./ปวส.)
- หลักสูตรภาคสมทบ (เพิ่มเติม)

ระดับบัณฑิตศึกษา
- ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก (รอบรับสมัคร พฤษภาคม 2567)
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2567
 2.เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภท TCAS4 Direct Admission
  สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://reg2.rmutk.ac.th/registrar/appquotalist.asp ระหว่างวันที่ 27 – 31 พ.ค. 2567

เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้สมัครต้องไม่มีสถานะการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาอยู่ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ระบบ TCAS) หรือหากเคยทำการสละสิทธิ์มาแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนครั้ง ตามที่ระบบ TCAS กำหนด จึงจะสามารถทำการสมัครในรอบ TCAS4 ได้
2. หากภายหลัง มหาวิทยาลัยตรวจสอบพบ ว่า คุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงตามเงื่อนไข จะถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้เป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใด ๆ
3. ตรวจสอบสถานะสิทธิ์ในระบบ TCAS ก่อนการสมัคร
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 พฤษภาคม 2567
 3.คู่มือการเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่
 คลิกที่นี่
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 4.การเพิ่มชื่อสถานศึกษา
 กรณีที่ไม่พบชื่อสถานศึกษาของผู้สมัครในระบบ ให้ส่งชื่อสถานศึกษา และที่อยู่ของสถานศึกษามาที่อีเมล admissions@mail.rmutk.ac.th จากนั้นรอการเพิ่มชื่อสถานศึกษาในระบบภายในวันและเวลาทำการ อ่านเพิ่มเติม
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 5.การชำระค่าสมัครสอบคัดเลือก
  เมื่อผู้สมัครได้ชำระค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว ให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน และรอตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้สมัครและข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ ตามกำหนดการในระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 พฤศจิกายน 2566
 6.ช่องทางการติดต่อ
  Email :admissions@mail.rmutk.ac.th

TikTok : เด็กราชมงคลกรุงเทพ

facebook
ระดับปริญญาตรี :
รับตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท/ปริญญาเอก
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 มกราคม 2567
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123