ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
ศูนย์ เทคนิคกรุงเทพฯ
   1  อาคาร1
   10  อาคาร 10
   1000  โรงแรมโอเรียลเต็ล
   11  อาคาร 11
   11/1  อาคาร 11/1
   11/2  อาคาร 11/2
   11/3  อาคาร 11/3
   14/1  อาคาร 14/1
   14/3ตึก 14/3
   15/1  อาคาร 15/1
   15/2  อาคาร 15/2
   15/3  อาคาร 15/3
   15/4  อาคาร 15/4
   15/5  อาคาร 15/5
   16  อาคาร 16
   16/2  อาคาร16/2
   16/3  อาคาร 16/3
   17  อาคาร 17
   18/1  อาคาร 18/1
   18/2  อาคาร 18/2
   18/3  อาคาร 18/3
   18/4  อาคาร 18/4
   19  อาคาร 19
   20  อาคาร 20
   21  อาคาร 21
   22  อาคาร22
   23  อาคาร 23
   24  อาคาร 24
   25  อาคาร 25
   3/1  อาคาร3/1
   3/2  อาคาร 3/2
   33  อาคาร 33
   34  อาคาร 34
   34/3  อาคาร 34/3
   35  อาคาร 35
   36  อาคาร 36
   37  อาคารเอนกประสงค์
   4/1  อาคาร 4/1
   4/4  อาคาร 4/4
   48  อาคาร 48
   5/2  อาคาร 5/2
   50  อาคาร 50 ปี
   51  อาคาร ใหม่สิ่งทอ 10 ชั้น
   52  สระว่ายน้ำทหาร
   53  สนาม
   54  อาคารนันทนาการ
   6/1  อาคาร 6/1
   6/2  อาคาร6/2
   7/1  อาคาร7/1
   7/2  อาคาร 7/2
   9  อาคาร 9
   9/1  อาคาร 9/1
   BBBB
   Showroom  Showroom
   เคมี  เคมีอุตสาหกรรม
   เฉลิมพระเกียรติ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ
   ตึก Creative  ตึก Creative
   บรมราชินินาถ  อาคารบรมราชินินาถ
   แผนก  แผนกวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
   แผนก1  เคมีอุตสาหกรรม
   แผนก2  เคมีอุตสาหกรรม
   ฝึกงาน  สถานที่ฝึกงาน
   โรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานอุตสาหกรรม
   โรงฝึกงาน101  โรงฝึกงาน101
   โรงฝึกงาน102  โรงฝึกงาน102
   ศิลปศาตร์  อาคารคณะศิลปศาสตร์
   ศูนย์วัฒนธรรม  ศูนย์วัฒนธรรม
   สถานที่ฝึกสอน  สถานที่ฝึกสอน
   สถานประกอบการ  สถานประกอบการ
   สนาม  สนาม
   สระว่าย  สระว่ายน้ำทหาร
   สิ่งทอ ชั้น 10  ตึกสิ่งทอ ชั้น 10
   ห้อง  ห้องปฏิบัติการ
   ห้อง1  ปฏิบัติการประกอบฟิล์ม
   ห้อง2  ปฏิบัติการทดสอบ
   ห้อง3  ปฏิบัติการออฟเซต
   ห้อง4  ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   ห้องเขียนแบบ  ห้องเขียนแบบ
   ห้องประชุม ตึก 4
   ห้องพยับหมอก  ห้องพยับหมอก
   ห้องสมุด  ห้องสมุด
   ห้องสมุด1  ช่างยนต์
   อาคารสิรินธร  อาคารสิรินธร
   อำนวยการ  ตึกอำนวยการ
ศูนย์ ศูนย์พณิชยการราชดำเนิน
   1  อาคาร1
ศูนย์ พระนครใต้
   10  อาคาร 10p
   11  อาคาร 11p
   2  อาคาร 2p
   3  อาคาร 3p
   4  อาคาร 4p
   5  อาคาร 5p
   6  อาคาร 6p
   7  อาคาร 7p
   8  อาคาร 8p
   9  อาคาร 9p
   ยังไม่ระบุ  ยังไม่ระบุ
   ห้องป.ภาคสมทบห้องป.ภาคสมทบ
ศูนย์ บพิตรพิมุข มหาเมฆ
   001ศรีวิกรณ์  อาคาร 8B
   1  อาคาร 1B
   10  อาคาร 10B
   2  อาคาร 2B
   3  อาคาร 3B
   4  อาคาร 4B
   5  อาคาร 5B
   6  อาคาร 6B
   7  อาคาร 7B
   8  อาคาร 8B
   9  อาคาร 9B
ศูนย์ มทร. กรุงเทพ
   2  ไม่ระบุ
   20  ไม่ระบุ
   21  ไม่ระบุ
   22  ไม่ระบุ
   23  ไม่ระบุ
   24  ไม่ระบุ
   25  ไม่ระบุ
   26  ไม่ระบุ
   27  ไม่ระบุ
   28  ไม่ระบุ
   29  ไม่ระบุ
   3  ไม่ระบุ
   30  ไม่ระบุ
   31  ไม่ระบุ
   32  ไม่ระบุ
   33  ไม่ระบุ
   34  ไม่ระบุ
   35  ไม่ระบุ
   36  ไม่ระบุ
   37  ไม่ระบุ
   38  ไม่ระบุ
   39  ไม่ระบุ
   4  ไม่ระบุ
   40  ไม่ระบุ
   41  ไม่ระบุ
   42  ไม่ระบุ
   43  ไม่ระบุ
   44  ไม่ระบุ
   45  ไม่ระบุ
   46  ไม่ระบุ
   47  ไม่ระบุ
   48  ไม่ระบุ
   49  ไม่ระบุ
   5  ไม่ระบุ
   50  ไม่ระบุ
   51  ไม่ระบุ
   52  ไม่ระบุ
   53  ไม่ระบุ
   54  ไม่ระบุ
   55  ไม่ระบุ
   56  ไม่ระบุ
   57  ไม่ระบุ
   58  ไม่ระบุ
   59  ไม่ระบุ
   6  ไม่ระบุ
   60  ไม่ระบุ
   7  ไม่ระบุ
   8  ไม่ระบุ
   9  ไม่ระบุ
   NA  ไม่ระบุ
   ยังไม่ระบุ  ยังไม่ระบุ
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715