สาขาวิชา
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตรวิชา
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์

 1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหน่วยกิตต่ำสุด : 32
 1.1   กลุ่มวิชาสังศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.2   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
 1.3   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1211102 English 2
 ภาษาอังกฤษ 2
3 (3-0-6)
1211101 English 1
 ภาษาอังกฤษ 1
3 (3-0-6)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศษสตร์หน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2230101 Fundamental of Computer
 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
3 (2-2-5)
2110114 Science and Quality of Life
 วิทยาศาสตร์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
2210102 Fundamental Mathematics
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3 (3-0-6)

 1.5   กลุ่มวิชาพลศึกษาหน่วยกิตต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1143002 Activities 2
 กิจกรรม 2
1 (0-2-1)
1142002 Outdoor Recreation
 นันทนาการกลางแจ้ง
1 (0-2-1)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยกิตต่ำสุด : 104
 2.1   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานหน่วยกิตต่ำสุด : 28
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2221202 Statistics 1
 สถิติ 1
3 (3-0-6)
2300403 Pre - Project
 การเตรียมโครงการ
1 (1-0-2)
2222131 Research Methodology
 ระเบียบวิธีวิจัย
3 (3-0-6)
2300404 Project
 โครงการ
3 (0-9-3)
2121102 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1 (0-3-1)
2300002 Production Management
 การบริหารการผลิต
3 (3-0-6)
2300001 Computer Graphic for Applications
 โปรแกรมประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
3 (1-4-4)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพบังคับหน่วยกิตต่ำสุด : 64
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2325301 Postpress Technology
 เทคโนโลยีหลังพิมพ์
3 (2-3-5)
2323201 Prepress 1
 การเตรียมพิมพ์ 1
3 (1-6-4)
2322304 Packaging Printing and Design
 ออกแบบและการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
3 (1-6-4)
2321101 Basic Printing
 การพิมพ์เบื้องต้น
3 (3-0-6)
2323204 Plate Making 1
 การทำแม่พิมพ์ 1
3 (1-4-4)
2326301 Practice and Field Experience in Printing
 การเตรียมความพร้อมและศึกษาดูงานด้านการพิมพ์
1 (1-0-2)
2324304 Offset Printing 1
 การพิมพ์ออฟเซต 1
3 (1-6-4)
2324301 Screen Printing 1
 การพิมพ์สกรีน 1
3 (1-6-4)
2323202 Prepress 2
 การเตรียมพิมพ์ 2
3 (1-6-4)
2322203 Graphic Design in Printing 2
 การออกแบบสิ่งพิมพ์ 2
3 (1-4-4)
2324305 Offset Printing 2
 การพิมพ์ออฟเซต 2
3 (1-6-4)
2324302 Screen Printing 2
 การพิมพ์สกรีน 2
3 (1-6-4)
2326402 Co-Operative Education in Printing
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์
6 (0-40-6)
2321410 Seminar in Printing
 สัมมนาวิชาชีพการพิมพ์
3 (1-4-4)
2324307 Non-Impact Printing
 การพิมพ์ระบบไม่สัมผัส
3 (2-3-5)
2321302 Commercial in Printing Industry
 ธุรกิจอุตสาหกรรมการพิมพ์
3 (3-0-6)
2322102 Graphic Design in Printing 1
 การออกแบบสิ่งพิมพ์1
3 (1-4-4)
2321103 Printing Materials 1
 วัสดุทางการพิมพ์ 1
3 (2-3-5)
2323203 Layout and Film Assembly
 การจัดประกอบหน้า
3 (1-4-4)
2323101 Lettering and Typography
 การออกแบบและจัดตัวอักษร
3 (1-4-4)
2321204 Printing Materials 2
 วัสดุทางการพิมพ์ 2
3 (2-3-5)

 2.3   กลุ่มวิชาชีพเลือกหน่วยกิตต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2321313 Package Programs
 โปรแกรมสำเร็จรูป
3 (1-4-4)
2321405 Writing and Editing for Print Media
 การเขียนและบรรณาธิกรเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
3 (2-3-5)
2321312 Computer Application in Education
 คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการศึกษา
3 (1-4-4)
2321407 Printing Machine Maintenance
 การบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์
3 (2-3-5)
2322406 Graphic Design for Advertising
 การออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อการโฆษณา
3 (1-4-4)
2324309 Gravure Printing
 การพิมพ์กราวัวร์
3 (2-3-5)
2321408 Electronic Publishing
 สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
3 (2-3-5)
2324403 Screen Printing for Industries
 การพิมพ์สกรีนเพื่ออุตสาหกรรม
3 (3-2-5)
2321306 Pollution in Printing Industry
 มลพิษในอุตสาหกรรมการพิมพ์
3 (3-0-6)
2322405 Book Design
 การออกแบบหนังสือ
3 (1-4-4)
2323305 Plate Making 2
 การทำแม่พิมพ์ 2
3 (1-4-4)
2321411 Presentation Techniques
 เทคนิคการนำเสนอ
3 (1-4-4)
2324310 Flexography Printing
 การพิมพ์เฟล็กโซกราฟี
3 (2-3-5)
2324406 Offset Printing 3
 การพิมพ์ออฟเซต 3
3 (1-6-4)
2324412 Packaging Technology
 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
3 (2-3-5)
2324411 Printing on Different Substrate
 การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์
3 (2-3-5)
2321409 Quality Management
 การบริหารคุณภาพ
3 (3-0-6)

 3   หมวดวิชาเลือกเสรีหน่วยกิตต่ำสุด : 6
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : สำนักส่งเสริมงานวิชาการและงานทะเบียน โทร. 02-2879625 Fax. 02-2879715