ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.กำหนดการการยื่นเอกสารเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับเข้าปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
 แจ้งกำหนดการการยื่นเอกสารเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับเข้าปีการศึกษา 2562
อ่านรายละเอียด
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 มีนาคม 2562
2.แจ้งเลื่อนกำหนดการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๑(ด่วนที่สุด)
 ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กำหนดจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดังประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา หลักสูตร ๔ ปี หลักสูตร ๕ ปี และหลักสูตรเทียบโอนรายวิชา รับเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีกำหนดวันสอบ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ในการนี้ เพื่อไม่ให้กระทบกับกำหนดการสอบปลายภาคที่ ๒/๒๕๖๑ และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้กับนักศึกษา จึงเห็นควรเลื่อนกำหนดการทดสอบเพื่อวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษารับเข้าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ออกไปก่อน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการสอบฯ ให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง และให้นักศึกษาติดตามกำหนดการสอบได้ที่ www.ascar.rmutk.ac.th หรือ http://reg.rmutk.ac.th
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   20 กุมภาพันธ์ 2562
3.สาระน่ารู้
 คลิกเพื่ออ่านคำถามที่พบบ่อยในงานทะเบียน
 ประกาศโดย   สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   30 มีนาคม 2555
4.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
 เอกสารโครงการอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2555
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   18 มิถุนายน 2555
5.สาระน่ารู้
 สาระน่ารู้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   31 มีนาคม 2554
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 
 
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
 
 Hot New
 
 
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244