ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา    
 ข่าวประชาสัมพันธ์
1.การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 ประกาศ การขึ้นทะเบียนบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ให้ปฏิบัติดังนี้
1.ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คลิกที่นี่
2.ขึ้นทะเบียนบัณฑิต พร้อมอัพโหลดรูปถ่ายชุดครุยบัณฑิต และผ่านเว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate
วันที่ 11 - 30 มิถุนายน 2564
3.ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,100 บาท)
วันที่ 11 - 30 มิถุนายน 2564
4.อัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน ที่เว็บ www.ascar.rmutk.ac.th/graduate เมนูยืนยันการชำระเงิน
โดยรูปแบบไฟล์ เป็น jpg หรือ jpeg
5.ตรวจสอบสถานะ การจัดส่งเอกสารและเลขพัสดุ หลังจากอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน 7 วันทำการ

***สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับสิทธิ์ขอคืนค่าประกันของเสียหาย
มหาวิทยาลัยจะโอนตัดยอดเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าประกันของเสียหาย)
ของผู้สำเร็จการศึกษา รายละ 1,000 บาท ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิตของผู้สำเร็จการศึกษา
ตรวจสอบรายชื่อ

***คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต คลิกที่นี่
หากพบปัญหาการใช้งานระบบติดต่อสอบถามข้อมูล weeraya.k@mail.rmutk.ac.th หรือ 085-0254534
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   11 มิถุนายน 2564
2.สรุปรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนประจำภาคการศึกษาที่ /2564(ด่วนที่สุด)
 1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2564
3.การเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี(ด่วนที่สุด)
 การเทียบโอนรายวิชา สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี (เข้าศึกษาโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียนฯ)
นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2564
1. นักศึกษาอัพโหลด ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ในรูปแบบไฟล์ PDF โดยเปิดระบบให้อัพโหลด ระหว่างวันที่ 10 – 31 พฤษภาคม 2564
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
2.นักศึกษาตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชา ผ่านเว็บระบบบริการการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบ
3.คู่มือการตรวจสอบผลการเทียบโอนรายวิชาในระบบ
คู่มือการตรวจสอบผลการเทียบโอน
4.ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2564
คลิกที่นี่
หากพบข้อสงสัย : ติดต่อที่เบอร์ 085-025-4534
 ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤษภาคม 2564
 นักศึกษาปัจจุบัน
 
 นักศึกษาสำเร็จ
 
เวลา สกอ. | กยศ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244