รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5921010701 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60501060051-4 นางสาวกุลภรณ์ พัตรามี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 60501060029-0 นายชณภ์ปกร จันทะนาม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 60501060014-2 นางสาวทัดดาว อุลมาน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 60501060058-9 นางสาวธนพร ปรีดีภัทรพันธุ์เกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 60501060060-5 นางสาวธีรธิดา เครือวงค์น้อย- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 60501060016-7 นางสาวนันทิชา แก้วกาเหรียญ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 60501060018-3 นางสาวนูรอ อินทรธวัช- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 60501060020-9 นางสาวพรทิพย์ งามดี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 60501060066-2 นางสาวลลิตา ภาณุดิถีกุล- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
10 60501060030-8 นางสาววรรณวิสา สินศิริ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
11 60501060069-6 นางสาวศวิตา ชูแก้ว- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
12 60501060071-2 นายศุภฤกษ์ ครุฑวิสัยเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
13 60501060073-8 นางสาวสุพรรษา แซ่อึ้งเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
14 60501060074-6 นางสาวสุภาณี ผุยอุทา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
15 60501060042-3 นางสาวหฤทัยกาญจน์ แสนสิงห์เกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
16 60501060043-1 นางสาวอรณิชา พลประสิทธิ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123