รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010101 : การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่รหัสประจำตัว  ชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501010030-6 นายกฤติพัชร์ ตั้งมั่นวิวัฒน์- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501010031-4 นางสาวกันต์กนิษฐ์ ศิริภัทรโสภณ- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501010005-8 นายจตุพล อินทะเสน- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501010025-6 นายณัฐพงษ์ ลุนหล้า- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55501010079-3 นางสาวนุชรินทร์ จูงสุข- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55501010082-7 นางสาวบังอร จันทร์หอม- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55501010084-3 นายประสิทธิ์ พรมสุข- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55501010027-2 นายปิยะพงษ์ บุญพร้อม- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55501010094-2 นางสาวมณีรัตน์ แซ่ชิง- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55501010114-8 นางสาวสุจิตรา พงศ์ถาวรภิญโญ- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55501010103-1 นางสาวสุภัทรา นาถมทอง- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 55501010115-5 นายอภิชัย เฉลิมศรี- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123