รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010701 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58501060065-8 นางสาวอภิรญา ตั้งใจประสาทพรเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 58501060064-1 นางสาวพรกนก แหยมไทย- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
3 58501060062-5 นางสาวอุสา คงพระจันทร์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
4 58501060059-1 นางสาวสุชยา แก้วกนก- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
5 58501060054-2 นางสาวภาณุมาส จันทร- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
6 58501060053-4 นางสาวพัชรมัย จันทร์นิมิตรศรี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
7 58501060052-6 นางสาวเปรมวิลัย ไทยทวี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
8 58501060051-8 นายประวิตร ตัณฑวุฑโฒเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
9 58501060049-2 นางสาวนิโลบล ทับจันทร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
10 58501060047-6 นางสาวนิรชา ศรีโฉมงาม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
11 58501060043-5 นางสาวชาริณี ปิ่นทอง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
12 58501060040-1 นางสาวกมลลักษณ์ ภูมีเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
13 58501060037-7 นางสาวขวัญตา จัดแจง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
14 58501060030-2 นายสุทธิชัย นุชเกษม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
15 58501060029-4 นางสาวสัจจพร พันธนามเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
16 58501060027-8 นางสาวสกุลรัตน์ พุฒิพสุเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
17 58501060016-1 นางสาวพรธิญา สว่างวัฒนารักษ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
18 58501060013-8 นางสาวนัชชา ไชยราช- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
19 58501060012-0 นางสาวนภัสสร พัดเพ็ง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
20 58501060009-6 นางสาวณัฐธิดา จั่นสกุล- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123