รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501080076-4 นายสถาพร จิระบูรณ์- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501080064-0 นายพัทธนันท์ ฤทธิ์รายา- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501080021-0 นางสาวอิสริยา ลิมปนะเศรษฐ์- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501080003-8 นางสาวอรณิชา ศิริทรัพย์ภิญโญ- 5 สิงหาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123