รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010201 : การโรงแรม
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501020201-1 นางสาวชมพูนุช สะยอวรรณ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501020199-7 นายวสวัตติ์ เนตรน้อย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501020198-9 นางสาวอัจฉราวรรณ ทองคุณ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501020197-1 นางสาวอังคณา จังบูรพาเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55501020196-3 นายอภิสิทธิ์ จันอัมพร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55501020195-5 นางสาวสุทธิดา แย้มนวล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55501020192-2 นางสาวศิริโสภา ชมชื่น- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55501020190-6 นางสาววริศรา ชูมะณี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55501020189-8 นางสาววราภรณ์ ภูบุญศรี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55501020187-2 นางสาววนิดา บัวทิพย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55501020184-9 นางสาวมินญา โพธิ์ร่มเผือก- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 55501020183-1 นางสาวมาลัย ดวงบุปผา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
13 55501020179-9 นางสาวกัญญาณัฐ ตันเจริญ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
14 55501020178-1 นางสาวนวรัตน์ ช้อยหิรัญ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
15 55501020177-3 นางสาวนรี ศิริรัตน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
16 55501020176-5 นายธีรยุทธ์ มงคลวัฒนลีลา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
17 55501020175-7 นางสาวธัญมาศ สุขเอี่ยมเจริญเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
18 55501020174-0 นายธนกร เงินศรีสุข- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
19 55501020173-2 นายสุริยา ไชยสุวรรณวงศ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
20 55501020171-6 นางสาวศิริพร เหรียญมณี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
21 55501020170-8 นางสาววิจิตรา สาระษี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
22 55501020169-0 นางสาววรกาญจน์ วงค์ตระบุตร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
23 55501020165-8 นายอานุภาพ ศรีมาตย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
24 55501020163-3 นางสาวอัณศยา แก้วกลัด- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
25 55501020159-1 นางสาวอลิสา วัฒนกวี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
26 55501020154-2 นางสาวอภิญญา แจ้งตรง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
27 55501020151-8 นางสาวหยกมณี แซ่จู- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
28 55501020150-0 นางสาวสุวิษา เริ่มยินดี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
29 55501020149-2 นายสุเมธ เมฆ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
30 55501020144-3 นางสาวสุชาดา รอดกันภัย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
31 55501020143-5 นางสาวสุจิตรา เพิ่มพูล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
32 55501020141-9 นางสาวสุกัญญา ผลบุญ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
33 55501020140-1 นางสาวสิริพร ครุฑชูชื่น- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
34 55501020138-5 นายสิทธิ โสตะวงศ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
35 55501020134-4 นางสาวศิริรัตน์ อนงค์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
36 55501020133-6 นางสาวศิริธร ก่อศิลป์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
37 55501020131-0 นางสาวศวิตา เมฆพงศ์ธร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
38 55501020129-4 นางสาววิลาวัณย์ ช้างอยู่- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
39 55501020128-6 นางสาววิภาวรรณ์ ชินบาลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
40 55501020127-8 นางสาววาสนา เสรีไพบูลย์ทรัพย์เกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
41 55501020125-2 นางสาววราพร ภูนิสัย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
42 55501020116-1 นางสาวภาวินี ประกิจ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
43 55501020113-8 นางสาวภัทรวรินทร์ มะณีศรี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
44 55501020112-0 นางสาวภัทรภร คำโสภา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
45 55501020111-2 นางสาวภัทรฉัตร มาศไพจิตร์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
46 55501020108-8 นางสาวพีรญา นิยมเกตุ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
47 55501020090-8 นางสาววราภรณ์ ศรีเมือง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
48 55501020089-0 นางสาวดรุณทิพ ฮ้อศิริมานนท์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
49 55501020088-2 นางสาวณิชานุช ปรัชญาพงศ์พันธุ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
50 55501020087-4 นางสาวณัฐณิชา เบญจางคประเสริฐ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
51 55501020084-1 นางสาวชนันท์ภัทร์ เลี้ยงมั่นคงเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
52 55501020083-3 นางสาวชนกสุดา รี่นกลิ่น- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
53 55501020081-7 นางสาวจิตวดี กล่อมพรม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
54 55501020080-9 นางสาวจิดาภา เกษมณี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
55 55501020079-1 นางสาวจันจิรา สุขรมย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
56 55501020077-5 นางสาวขวัญเรือน เนตรสุขใส- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
57 55501020075-9 นางสาวกิตติกา บุระวัฒน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
58 55501020074-2 นางสาวกวิสรา มากุล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
59 55501020073-4 นายธิติ รัตนรักษาสัตย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
60 55501020072-6 นางสาวนงลักษ์ ชัยประกายวรรณ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
61 55501020070-0 นางสาวชลธิชา บุรีภักดีเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
62 55501020069-2 นางสาวฉัตรกนก ไกรรัตน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
63 55501020067-6 นางสาวพรรณปพร หาดอ่อน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
64 55501020065-0 นางสาวพรประภา คัมภีรทัศน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
65 55501020060-1 นางสาวนิพพันติ กันคำ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
66 55501020057-7 นายบพิตร อานามนารถเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
67 55501020056-9 นางสาวนิศาชล วิเศษพันธุ์ชัย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
68 55501020055-1 นางสาวนิภาพร อาจสิงห์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
69 55501020054-4 นางสาวนิภาพร ยังทรัพย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
70 55501020052-8 นายนวพล วินิจกุล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
71 55501020050-2 นางสาวนรินทร วัฒนเขจร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
72 55501020046-0 นางสาวธิติญา มณีอินทร์เกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
73 55501020045-2 นางสาวธัญญลักษณ์ อ่ำอ่อนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
74 55501020042-9 นางสาวทิพยา แฝงด่านกลาง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
75 55501020041-1 นางสาวดวงฤทัย บุญพิทักษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
76 55501020034-6 นายณัชฐพงษ์ พานะเวทย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
77 55501020033-8 นางสาวธนัฏฐา ศุภกิจเตชโภคิน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
78 55501020032-0 นางสาวณัชกานต์ แซ่เจิ้ง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
79 55501020030-4 นางสาวฐิติมา วิสาขชัย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
80 55501020029-6 นายญาณเดช ซ่อนกลิ่น- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
81 55501020028-8 นางสาวโชติกา วงศ์ภักดี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
82 55501020027-0 นางสาวชุติมา ประสาทชัย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
83 55501020025-4 นางสาวชนินาถ โฝงสูงเนิน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
84 55501020022-1 นางสาวจุฑามาศ ศรีเมือง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
85 55501020021-3 นางสาวจุฑามาศ ปิ่นแก้ว- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
86 55501020017-1 นางสาวจินตนา อดทน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
87 55501020016-3 นางสาวจันประภา แก้วบัว- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
88 55501020013-0 นางสาวจตุพร วุฑฒวิภาต- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
89 55501020012-2 นางสาวขวัญชนก สวัสดิ์พิบูลย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
90 55501020010-6 นางสาวกุสุมาลย์ อ่อนศรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
91 55501020009-8 นางสาวกิตติยา ผิวเผือก- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123