รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5921010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60501080011-4 นายกิตติพัฒน์ ฤกษ์อินทรอารีย์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 60501080017-1 นายพชร โสภณวรคุณ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 60501080032-0 นางสาวพิมลพัชร์ ชโลทรโรจน์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 60501080039-5 นางสาวศิริพร บกหมื่นไวย- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 60501080041-1 นางสาวสุภัสสรา มงคลแสงจันทร์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 60501080042-9 นายอัครวินท์ มะหะหมัด- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 60501080046-0 นางสาวกุลนัฐ ช่อจำปา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 60501080058-5 นางสาวปลูกขวัญ ประจำถิ่นเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 60501080062-7 นางสาวเพ็ญนภา ชื่นกลิ่นธูป- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
10 60501080064-3 นางสาวมินตรา การวิทยี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
11 60501080066-8 นางสาววริศรา อันมหาพงษ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
12 60501080073-4 นายสุทธิราช บัวหลวง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123