รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5921010501 : ภาษาญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60501050001-1 นางสาวกนกกร คุณบำรุง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 60501050003-7 นางสาวกรกนก ต้นพนม- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 60501050004-5 นางสาวกฤชา สุขข์แสงเปล่งเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 60501050005-2 นางสาวกฤษณา ทองคำดีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 60501050006-0 นายกันตพล เลิศวุฒิสกุล- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 60501050008-6 นางสาวคำณวนรัตน์ เชียงดี- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 60501050009-4 นางสาวจิดาภา ชุ่มสันเทียะเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 60501050010-2 นางสาวชลธิชา ม่วงจัน- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 60501050012-8 นางสาวชุติญา วริศชญาธรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
10 60501050013-6 นางสาวโชติการณ์ บิลซล- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
11 60501050018-5 นางสาวณัฐวดี ศรีธัมมจริยากร- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
12 60501050019-3 นายตะวัน ปัญญา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
13 60501050022-7 นางสาวนันท์นภัส ใยถาวร- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
14 60501050023-5 นายนันทวัฒน์ ลีลาทิพย์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
15 60501050024-3 นางสาวบุษยา กรุดภู่- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
16 60501050029-2 นายกันต์ธีร์ อัศวรุจิกุล- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
17 60501050030-0 นางสาวเกวลิน คชาเมธากุล- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
18 60501050031-8 นางสาวเกวลิน แซ่ตั้ง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
19 60501050032-6 นางสาวขวัญฤดี ดาวเรือง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
20 60501050034-2 นางสาวจารุภา ทิพย์แก้ว- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
21 60501050036-7 นางสาวจุรีภัทร จำปาศรี- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
22 60501050037-5 นางสาวชญานิน พูลสวัสดิ์เกียรตินิยมอันดับสอง 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
23 60501050038-3 นางสาวชนิตา ฐิติชุติมา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
24 60501050039-1 นางสาวชนิพัณณิน นิยมจันทร์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
25 60501050041-7 นายณพวัฒน์ ธัญญเจริญ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
26 60501050042-5 นายณวพล ประนม- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
27 60501050043-3 นางสาวณหทัย คชสาร- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
28 60501050044-1 นางสาวณัฏฐเรศท์ อนุรักษ์ธาดา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
29 60501050045-8 นางสาวณัฐกานต์ วงษ์เทศ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
30 60501050046-6 นายณัฐกิตติ์ ปานเกิด- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
31 60501050047-4 นางสาวณัฐณิชา ธำรงยุทธ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
32 60501050052-4 นางสาวพรวีณา พุกไทย- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
33 60501050053-2 นายพรสุรีย์ จำรัสรัตน์สุข- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
34 60501050055-7 นางสาวพัชราภรณ์ จอมเกาะ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
35 60501050057-3 นายภูริพัฒน์ คงเจริญ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
36 60501050060-7 นางสาวรวีนิภา พูนพอกเข็ม- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
37 60501050062-3 นายวนัชพันธ์ จันทรพิทักษ์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
38 60501050064-9 นางสาววิรตี อัศวติณณาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
39 60501050065-6 นางสาววิรัชศา มีแก้ว- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
40 60501050067-2 นางสาวศศิประภา พิมพ์สวัสดิ์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
41 60501050069-8 นางสาวศุภาภร คล้ายกล่ำ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
42 60501050072-2 นางสาวสุทธิดา เคนโสภา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
43 60501050075-5 นางสาวอรยาณี ชำนาญในเมือง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
44 60501050076-3 นางสาวอลิษา ร้อยพรมมา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
45 60501050079-7 นางสาวบุษรารัตน์ พัวทอง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
46 60501050080-5 นางสาวปิยะธิดา ฝ่ายอินทร์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
47 60501050082-1 นายพรรษสน ลีฬหาวุฒิ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
48 60501050084-7 นายภาสกร พานทอง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
49 60501050085-4 นางสาวยลรดี รสหอม- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
50 60501050087-0 นางสาววัชรีพร แก้วบุตรดี- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
51 60501050088-8 นางสาววิลาวัลย์ บุญโต- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
52 60501050089-6 นายวีรวัฒน์ อ่องรักษา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
53 60501050090-4 นางสาวศศินิภา พริบไหว- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
54 60501050093-8 นายสิทธิภาคย์ สัมปัญนัง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
55 60501050094-6 นายสิริมงคล สาครขำ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
56 60501050095-3 นางสาวสุธิดา เเซงคำสิงห์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
57 60501050097-9 นางสาวสุมลธิชา ปรือทอง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
58 60501050098-7 นางสาวอมินดา วังทรัพย์น้อย- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
59 60501050099-5 นางสาวอรไท อิทธิจินดาทองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
60 60501050100-1 นางสาวอังศุมาลิน พิพัฒน์เจริญชัย- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
61 60501050101-9 นางสาวอารยา พวงจำปา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
62 60501050102-7 นางสาวอารียา บุญกนิฐ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
63 60501050104-3 นางสาวนภัษ จิดาวัฒนาวสุ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123