รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5921010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60501030004-0 นายไกรวิชญ์ กันตะมณี- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 60501030015-6 นางสาวณัฐกุล ชูตระกูล- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 60501030016-4 นางสาวณิขนันทน์ ปณิตา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 60501030018-0 นางสาวดวงกมล เอกนอก- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 60501030028-9 นายศิรดา แสงตวัน- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 60501030032-1 นางสาวพรรษชล คำประดิษฐ์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 60501030036-2 นายเกียรติชัย สร้อยทอง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 60501030039-6 นางสาวกนกพร บุญไสว- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 60501030040-4 นางสาวกรกนก ผิวอ่อน- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
10 60501030042-0 นางสาวกุลธิดา พรชัยชนะกิจ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
11 60501030045-3 นางสาวจุฑารัตน์ ยับสันเทียะ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
12 60501030052-9 นางสาวมนัสนันท์ ศศิภาอธิกาสิริ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
13 60501030055-2 นางสาวแพรวพรรณ พจณกุล- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
14 60501030057-8 นางสาวภัณทิรา มีเชาว์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
15 60501030063-6 นางสาววริศรา บุญกอง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
16 60501030064-4 นายเปมิกา ชาทองรักจันทร์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
17 60501030069-3 นางสาวสรัญญา กลิ่นบานชื่น- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
18 60501030070-1 นางสาวสุชาวดี เกียรตินอก- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
19 60501030076-8 นางสาวเสาวลักษณ์ เสายา- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
20 60501030079-2 นางสาวอชิรญา โสภามโนมาศ- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
21 60501030083-4 นายอิทธิพงษ์ อินจุมปู- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
22 60501030085-9 นางสาวไอลดา สาริพันธ์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
23 60501030087-5 นางสาวสนธยา ให้วงศ์กูล- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
24 60501030088-3 นายสุวพันธ์ ศรีสวัสดิ์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
25 60501030089-1 นางสาวปานชีวา เขนทอง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
26 60501030096-6 นายวรวุฒิ เอื้อวรคุณานันท์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
27 60501030101-4 นางสาวศรัณย์พร ชื่นฤทัย- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
28 60501030103-0 นางสาวศศิธร สิงห์ทอง- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
29 60501030104-8 นางสาวศิริภรณ์ บุนนาค- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
30 60501030110-5 นางสาวอภิญญา แพรุ่งทรัพย์- 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
31 60501030116-2 นางสาวทิพย์สุดา ถาวรคุณเกียรตินิยมอันดับสอง 18 มิถุนายน 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123