รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5921010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60501030007-3 นางสาวจิราวดี จวนเผ่า- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 60501030013-1 นายณัฐกนก มีแสง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 60501030023-0 นางสาวนวภรณ์ ชูคงเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 60501030026-3 นางสาวชนัญชิดา ปุ้งโพธิ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 60501030033-9 นายพศิน พึ่งสุข- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 60501030038-8 นางสาวเบญจมงคล กุลสุทธิไชย- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 60501030047-9 นางสาวณัฐกฤตา โพธิ์น้อย- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 60501030053-7 นายพีชพิชญ์ ใจตรง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 60501030056-0 นางสาวเฟื่องฟ้า พุฒศิริ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
10 60501030061-0 นางสาววรรณภา สังข์ทิพย์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
11 60501030067-7 นางสาวศุภิสรา ตุลย์วณิชโรจน์เกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
12 60501030072-7 นางสาวสุทธินี เขมะปัญญา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
13 60501030073-5 นางสาวสุพรรณษา เพชร์แดงเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
14 60501030074-3 นางสาวสุพัตรา ตรีเมฆเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
15 60501030077-6 นางสาวหทัยภัทร ระดาพงษ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
16 60501030080-0 นางสาวอภิสมัย กรุดมินบุรี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
17 60501030092-5 นางสาวแพรฐิวา รามพูลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
18 60501030094-1 นางสาวยอแสง พุ่มเจริญเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
19 60501030095-8 นายลาภภิวัฒณ์ นนคำภา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
20 60501030097-4 นางสาววริฏฐา ธีรพงษ์พิศุทธ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
21 60501030098-2 นางสาววาสิตา เจริญผล- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
22 60501030100-6 นายศตชัยย์ รวงกลาง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
23 60501030105-5 นายศิวรักษ์ เเก้วกลม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
24 60501030106-3 นางสาวสิรินรัตน์ โพธิ์สุ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
25 60501030107-1 นางสาวสุพรรณษา เทพสง่า- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
26 60501030109-7 นายอนาวิล หิรัญวัฒน์เกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
27 60501030115-4 นายต่อตระกูล บุญเกิด- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
28 60501030120-4 นางสาวนดา แสงทองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
29 60501030122-0 นางสาวนัทธ์หทัย ลัทธนุติพงศ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
30 60501030126-1 นางสาวกนกวรรณ อ่อนสุรทุมเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123