รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5921010201 : การโรงแรม
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60501020001-8 นางสาวกรกฏ เกิดเมือง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 60501020002-6 นางสาวกฤติยาณี ยาพันธ์เกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 60501020003-4 นางสาวกัญญารัตน์ เพิ่มพูนศรีรัตน์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 60501020004-2 นายกำชัย อุทัยแจ่มศรีผล- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 60501020006-7 นายกีรติ เลื่อมใสเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 60501020008-3 นางสาวจีรวรรณ แก้วสวาท- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 60501020009-1 นางสาวชนัญชิดา ศิริพร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 60501020012-5 นางสาวณัฐธิดา เพียรทอง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 60501020013-3 นายณัฐวิชช์ ปรีชาเจริญวัฒน์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
10 60501020014-1 นางสาวทวีพร บุญเทียน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
11 60501020016-6 นางสาวธัญจิรา มาลาดาษ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
12 60501020018-2 นางสาวธันยพร ตำหนักโพธิ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
13 60501020020-8 นางสาวนฤทัย เคียงประคอง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
14 60501020026-5 นางสาวเบญจมาศ สมบูรณ์จันทร์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
15 60501020027-3 นางสาวปรายฟ้า สุขประเสริฐเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
16 60501020030-7 นางสาวพรวลัย ต่ายสุวรรณ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
17 60501020031-5 นางสาวพาขวัญ ติรักษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
18 60501020036-4 นางสาวนิชนิภา เล้าสวย- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
19 60501020038-0 นางสาวกมลชนก แสงอุไร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
20 60501020039-8 นางสาวกวิสรา ชัยยะ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
21 60501020040-6 นางสาวกัญญ์วรา เติมสายทอง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
22 60501020041-4 นายกันต์กวี เจริญจรัสวาศน์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
23 60501020042-2 นางสาวกุลชา กล่ำบุญสวัสดิ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
24 60501020043-0 นางสาวจิตรา บุญเกลี้ยง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
25 60501020044-8 นางสาวจุฑารัตน์ เบ้าเงิน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
26 60501020045-5 นางสาวฉัตรสุดา คำเปล่ง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
27 60501020046-3 นายเฉลิมชัย เจ็ดเสมียนใหม่- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
28 60501020047-1 นางสาวชนากานต์ โกศลวิชัย- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
29 60501020048-9 นายชนินทร์ ปุยขาว- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
30 60501020049-7 นางสาวชลธิชา เหล่าดีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
31 60501020051-3 นางสาวภูรีดา บรรดาศักดิ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
32 60501020053-9 นางสาวเมตตา เป้าประยูร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
33 60501020057-0 นางสาวลินดา อังกุลดี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
34 60501020059-6 นางสาววรางคณา ศิริมณี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
35 60501020060-4 นางสาววิจิตรา สัตนาโค- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
36 60501020061-2 นางสาววิยะดา นิมิตรวรพจน์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
37 60501020062-0 นางสาวศศิมา อมรกวินโชติกุลเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
38 60501020065-3 นางสาวศุภธิดา แกล้วกล้าเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
39 60501020066-1 นายศุภากร ธีระธัญโญภาสเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
40 60501020069-5 นางสาวสวรรยา กุคำพุทธ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
41 60501020070-3 นายสหรัตน์ ทองใบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
42 60501020071-1 นางสาวสิตาภา เมฆพงศ์ธร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
43 60501020073-7 นางสาวสุทัตตา เขียวหวาน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
44 60501020075-2 นางสาวสุธิดา สุขจิตร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
45 60501020076-0 นางสาวสุปวีณ์ วิชัยสิทธิ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
46 60501020077-8 นายสุพิชชา กาญจนเลิศศิริกุล- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
47 60501020080-2 นางสาวอภิชญา อินสุธา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
48 60501020081-0 นางสาวอภิญญา ยอดยิ่งยงค์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
49 60501020082-8 นางสาวอารีย์ เป้าประยูร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
50 60501020083-6 นางสาวอารียา ดีโสภาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
51 60501020087-7 นางสาวพัชจิรา สุอังคะวาทิน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
52 60501020088-5 นางสาวพิชญ์สินี เหมรา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
53 60501020090-1 นางสาวมธุรส อ่อนเสาร์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
54 60501020091-9 นางสาวมาลี -- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
55 60501020093-5 นางสาวรุ่งนภา ลาเลิศใล้- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
56 60501020095-0 นางสาวรุจิรัตน์ เชื้อเจริญศักดิ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
57 60501020097-6 นางสาวลลิตา นิตยกัญจน์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
58 60501020098-4 นางสาวลัดดาวรรณ พูลทรัพย์เจริญ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
59 60501020100-8 นางสาววิชิตา สุดประเสริฐ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
60 60501020102-4 นางสาวสิดาพร ศรีมณียานนท์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
61 60501020104-0 นางสาวสุชานันท์ โนรีพันธุ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
62 60501020105-7 นางสาวสุภาพิชญ์ สุขก้อน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
63 60501020106-5 นายสุรธัช กองขุนไกร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
64 60501020108-1 นางสาวอทิติยา ชูเดชเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
65 60501020109-9 นางสาวอนัญญา หมายเหนี่ยวกลาง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
66 60501020110-7 นางสาวอลิชา พระสว่าง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
67 60501020111-5 นางสาวอาทิตยาภรณ์ ประดับวงษ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
68 60501020112-3 นางสาวอาลิยา สตีเว่นส์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
69 60501020113-1 นางสาวฐิติมา เพียสา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
70 60501020114-9 นางสาวณัฐนิชา กล่อมเกลี้ยง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
71 60501020115-6 นายณัฐพงศ์ จิตมั่นคงธรรม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
72 60501020116-4 นางสาวณัฐพร เเนบชิด- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
73 60501020118-0 นายดำรงค์ฤทธิ์ โชคธนวัฒน์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
74 60501020119-8 นางสาวธาริณี อั้งอำไพเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
75 60501020120-6 นางสาวธิติยา ปทุมาสูตร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
76 60501020121-4 นายบดีศร กิมากรณ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
77 60501020122-2 นายบุรธัช กฤษณา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
78 60501020123-0 นางสาวบุษรากร มาคิน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
79 60501020124-8 นางสาวเบญจวรรณ รอดคล้ายขลิบเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
80 60501020125-5 นางสาวปติกา รุ่งโชติ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
81 60501020126-3 นางสาวปาริชาติ ฟุ้งลัดดา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
82 60501020127-1 นางสาวปิยวรรณ ใจลม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
83 60501020128-9 นางสาวปิยะรัตน์ รัตน์วงศ์ตระกูล- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
84 60501020129-7 นายพรภวิษย์ ศิริปริญญานันท์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123