รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5921010101 : การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 60501010001-0 นางสาวกฤษณี นะกะรัมย์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 60501010003-6 นางสาวกานติมา แซ่จ๋าว- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 60501010005-1 นางสาวจิรนันท์ ชัยชำนิ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 60501010008-5 นางสาวชาลิสา ทองปุกเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 60501010012-7 นางสาวเณศรา ประสพถิ่นเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 60501010013-5 นางสาวดาราทิพย์ บุญแช่ม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 60501010018-4 นางสาวธัญญลักษณ์ ญาณวุฒิ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 60501010019-2 นางสาวธารกมล อินทรบุญ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 60501010029-1 นางสาวภัทรวรินทร์ แต้มครบุรี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
10 60501010033-3 นางสาวปณัชญา มัธวาท- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
11 60501010035-8 นางสาวกนกวรรณ ค้าทวี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
12 60501010036-6 นางสาวกมลวรรณ สกุลศุภศาสตร์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
13 60501010037-4 นางสาวกรทิพย์ เอื้อนวจีเสนาะ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
14 60501010038-2 นางสาวกัญญาวีร์ เอื้อสิริโสภณ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
15 60501010039-0 นายกิตติกวิน จรัสศิลป์โสภณ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
16 60501010040-8 นายกิตินัทธ์ บุนฑารักษ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
17 60501010041-6 นางสาวขนิษฐา เหลียงกอบกิจ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
18 60501010042-4 นางสาวขวัญตา สุขเจริญ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
19 60501010044-0 นางสาวจิสมา ประพิณไพโรจน์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
20 60501010045-7 นางสาวฉัตรฑริกา เกตุแก้ว- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
21 60501010046-5 นางสาวเฉลิมขวัญ ทิมมุกดา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
22 60501010047-3 นางสาวชนิตา กัลยาณภาคย์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
23 60501010048-1 นางสาวโชติรส เสนาพุทธ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
24 60501010049-9 นางสาวญาณี แดงเนียม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
25 60501010052-3 นางสาวเมธาวี สุขสวัสดิ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
26 60501010055-6 นางสาวรัตติยา จันทร์ภักดี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
27 60501010059-8 นางสาวศิรินดา โชติศรีนิลเกียรตินิยมอันดับสอง 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
28 60501010060-6 นางสาวศิริรัตน์ พูลทรัพย์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
29 60501010064-8 นางสาวธันยรัศมิ์ ยิ่งพรภัสสร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
30 60501010068-9 นางสาวสุพรรณษา ทับประโมง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
31 60501010073-9 นางสาวหัทยา แจ่มแจ้ง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
32 60501010076-2 นางสาวอริสรา สท้านเสียง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
33 60501010077-0 นางสาวอัชฌา สิงหทัต- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
34 60501010080-4 นางสาวพรรณพร พราหมณัง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
35 60501010081-2 นายศรรัก ดำรงเชื้อ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
36 60501010085-3 นางสาวพิมพ์ผกา ศรีมันตะ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
37 60501010086-1 นางสาวพิมพ์รภัทร ไฝทอง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
38 60501010088-7 นายภควัต จันทร์แสงศิริ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
39 60501010089-5 นางสาวภัณฑิลา สวรรค์งาม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
40 60501010090-3 นางสาวภัทณิการ์ สวัสดิ์รักษา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
41 60501010091-1 นายภีมภัคพงศ์ กนกนาค- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
42 60501010092-9 นางสาวมนสิการ ศรียะนา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
43 60501010093-7 นายมาโนช อัตตทีป- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
44 60501010095-2 นางสาวราชาวดี ไชยแสง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
45 60501010097-8 นางสาววริศรา ฟักคง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
46 60501010099-4 นางสาววิภาวี กงทอง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
47 60501010103-4 นางสาวศรัญญา สุหรี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
48 60501010104-2 นางสาวศรินทิพย์ นารี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
49 60501010106-7 นายศุภกร จงทำดีประเสริฐ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
50 60501010108-3 นางสาวสมฤดี เฉลิมวิริยะ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
51 60501010110-9 นายสรวุฒิ โพธิโภคสัมพันธ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
52 60501010111-7 นายสินบดี มาสิม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
53 60501010113-3 นางสาวสุดารัตน์ สุทธิพรม- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
54 60501010114-1 นางสาวสุวรรณี อุทัยศิลป์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
55 60501010116-6 นางสาวอนุธิดา เศิกภูเขียว- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
56 60501010117-4 นางสาวอาทิมา คอนวิมาน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
57 60501010118-2 นางสาวอารยา ประสงค์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
58 60501010119-0 นางสาวอารียา เหลืออรุณสวัสดิ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
59 60501010120-8 นางสาวอินทุอร จันทร์เรือง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
60 60501010127-3 นายดนุสรณ์ เตาให- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
61 60501010128-1 นางสาวดวงกมล ฤกษ์โรจี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
62 60501010130-7 นางสาวอรณัฎฐ์ สินรุ่งโรจน์วกร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
63 60501010131-5 นางสาวทิพวรรณ ดาวเรือง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
64 60501010132-3 นางสาวธนวรรณ จารวัฒน์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
65 60501010133-1 นายธเนศ ทองเย็น- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
66 60501010134-9 นางสาวธัญดา อมรธนากิจ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
67 60501010138-0 นางสาวนุชนันท์ วงศ์สุวรรณ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
68 60501010140-6 นางสาวปิยพร สุขพิมาย- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
69 60501010141-4 นางสาวพนิตา ศรีสัตยา- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
70 60501010142-2 นางสาวพัชทริกา เข็มศรี- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
71 60501010143-0 นายพัชรพล ฉัตรรังสิมันตุ์- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
72 60501010145-5 นางสาวพาณิภัค แผลกระโทก- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123