รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57501080039-0 นายธนากร อังศุวัฒนากุล- 16 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติสำเร็จ
2 59501080026-5 นางสาวอังคนา พังสุบรรณ- 16 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติสำเร็จ
3 59501080029-9 นางสาววริษา ถนอมทรัพย์- 16 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติสำเร็จ
4 59501080032-3 นางสาวชมพูนุช แซ่หลิ่ม- 16 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติสำเร็จ
5 59501080046-3 นายสุทธินันท์ อิ่มละเอียด- 16 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติสำเร็จ
6 59501080070-3 นางสาวสภัทธนันท์ วงศ์ณรัตน์- 16 พฤศจิกายน 2563 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123