รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58501080001-9 นายกรรัชต์ บุญแก้วสุข- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 58501080005-0 นางสาวกุมภา ธนสิทธินันท์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
3 58501080007-6 นายอภิสิทธิ์ สุยะเวช- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
4 58501080010-0 นางสาวกุลนิษฐ์ สกุลมั่นคงสุข- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
5 58501080014-2 นายถิรวัฒน์ เชิดศรีชูเกียรติ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
6 58501080015-9 นางสาวทาริกา นามเดช- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
7 58501080016-7 นางสาวทิพยาภรณ์ คงมี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
8 58501080018-3 นางสาวนีรนุช พุ่มโพธิ์เกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
9 58501080019-1 นางสาวปิยะลักษณ์ บัวฮองแสง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
10 58501080023-3 นางสาวภัทรสุดา อิรวดีกุล- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
11 58501080024-1 นางสาวมีนารัตน์ เกตุสุริวงศ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
12 58501080029-0 นางสาววัชรี อั้งดา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
13 58501080030-8 นายวีระพล สาราณียะ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
14 58501080031-6 นางสาวศิริลักษณ์ สระทองร้อย- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
15 58501080039-9 นางสาววัชรินทร์ พรวัฒนโยธิน- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123