รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010801 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501080002-0 นายณรงค์ศักดิ์ ครองเพชร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501080008-7 นางสาวเกวลิน แซ่จึง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501080011-1 นางสาวเจริญศรี การุณ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501080013-7 นายถิรพงศ์ โรจนอมรชัย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55501080015-2 นางสาวธัญญลักษณ์ บุญวัน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55501080016-0 นายพงษ์ธร ดาวสุข- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55501080022-8 นางสาวไอศวรรย์ ทะนันไชย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55501080026-9 นางสาวเพ็ญนภา หนองคู- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55501080027-7 นางสาวภัคจิรา จุลศรีไกวัลย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55501080029-3 นางสาวศรีสุดา ศรีกิ้ม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55501080030-1 นางสาวศิริภา เผือกกลางเมือง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 55501080031-9 นายปิยยศ ตรีจิตรวัฒนากูล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
13 55501080034-3 นางสาวกติกานต์ กระจ่างฤกษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
14 55501080035-0 นางสาวกมลทิพย์ เอกบุรุษกุลเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
15 55501080036-8 นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นฤทัย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
16 55501080037-6 นางสาวกาญจนา คำโสภาเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
17 55501080038-4 นางสาวกาญจนี รำพรรณ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
18 55501080040-0 นางสาวขวัญณัฐ ดวงสุวรรณ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
19 55501080049-1 นางสาวณัฐรดา ประสิทธิ์สุวรรณ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
20 55501080051-7 นางสาวทักษพร พูลสำราญ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
21 55501080054-1 นายนิรุตติ ดารารัศมี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
22 55501080057-4 นางสาวบุญญาพร ง่วนจร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
23 55501080061-6 นางสาวพรเพ็ญ จำนงค์อาษา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
24 55501080066-5 นางสาวภูริชา คนึงสูง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
25 55501080068-1 นางสาวรัตนากร ลี้เกื้อกูลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
26 55501080069-9 นางสาวรัตนากร อุ่นจันทึก- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
27 55501080070-7 นางสาวรุ่งนภา สาตสาร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
28 55501080072-3 นางสาววชิราภรณ์ ใจบันทัด- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
29 55501080073-1 นางสาววรรณภา ทราธรเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
30 55501080081-4 นางสาวเสาวลักษณ์ ภูขุนทด- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123