รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010701 : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501060009-9 นายเบญจรงค์ ตุลย์วณิชโรจน์เกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501060011-5 นางสาวพัชชุดา วังทอง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501060014-9 นางสาวยุวดี บุญบำรุง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501060015-6 นางสาวรนินันท์ จันทวงษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55501060016-4 นางสาวรัศมี กองแก้ว- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55501060023-0 นางสาวศุภาพิชญ์ สุขจะ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55501060029-7 นางสาวสุรัสวดี ฤทธิ์ทิตไกร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55501060033-9 นางสาวอำไพ รักษ์สกุลลี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55501060035-4 นางสาวณพรรณ ภิญโญภาวการ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55501060038-8 นางสาวกมลชนก บุญเจริญ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55501060046-1 นางสาวธัญญา อ้นแสง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 55501060048-7 นางสาวธิติมา พุทธา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
13 55501060050-3 นางสาวเนตรนรินทร์ ลีลาด- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
14 55501060053-7 นางสาวปรียานุช รุ่งศรานนท์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
15 55501060056-0 นางสาวพิมพ์พิชชา โชติพินิจเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
16 55501060059-4 นางสาวรัตนาวดี แฝงพงษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
17 55501060061-0 นางสาวสมฤทัย บุญขันตินาถ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
18 55501060065-1 นางสาวอภิรดี กิจสวัสดิ์เกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
19 55501060066-9 นางสาวอัจฉรา รุ่งเจริญศรีชัย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
20 55501060067-7 นางสาวฉัตรลดา จรกา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
21 55501060068-5 นางสาวธารทิพย์ สุรัตนะมงคล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
22 55501060071-9 นางสาวสุพาภรณ์ อ่วมสินเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
23 55501060072-7 นางสาวอวิกา สังข์เจริญเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
24 55501060073-5 นางสาวอาภัสรา ตรังคสันต์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123