รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010501 : ภาษาญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58501050001-5 นางสาวกวิสรา ชอบสูงเนิน- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 58501050002-3 นางสาวกัญญาณัฐ รุ่งเรืองสุขเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
3 58501050004-9 นางสาวกาญจนา เจริญขึ้น- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
4 58501050007-2 นายชลวัฒน์ จันทรมาตย์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
5 58501050011-4 นางสาวฐิฑาพร วิบูลย์ชัยเดช- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
6 58501050012-2 นางสาวณภัทรศรัณากร รุ่งรัตน์เกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
7 58501050013-0 นางสาวณัชชา ผ่องแผ้วเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
8 58501050014-8 นางสาวณัฐนันท์ รินรุด- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
9 58501050016-3 นางสาวธัญญพัทธ์ นันทวัฒน์ภากรณ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
10 58501050019-7 นางสาวนภสร เกษประดิษฐ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
11 58501050020-5 นายนัสพร เอี่ยมสะอาด- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
12 58501050023-9 นางสาวบุณฑริชา ชุ่มแจ่ม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
13 58501050024-7 นางสาวปรัชญาภรณ์ ศรีวิลัย- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
14 58501050029-6 นางสาวพิมพิสมัย แสนแก้ว- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
15 58501050030-4 นางสาวกนกวรรณ มะโนเบ้า- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
16 58501050032-0 นางสาวเกศชฎา งามวาจา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
17 58501050033-8 นายครองพิภพ มะวงศ์ษา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
18 58501050035-3 นางสาวจินดาภา แสนกล้า- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
19 58501050037-9 นางสาวณิชกานต์ ไทรทองเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
20 58501050039-5 นางสาวธัญยกรณ์ สุรชัยธนวัฒน์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
21 58501050041-1 นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งไพรเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
22 58501050042-9 นางสาวเจนจิรา แสนแก้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
23 58501050046-0 นางสาวณัฏฐณิชา กลิ่นประทุม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
24 58501050047-8 นางสาวนัทธมน อัครธนสารเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
25 58501050049-4 นางสาวพรชิตา แก้วประเสริฐเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
26 58501050051-0 นางสาวแพรวาวัลย์ โคมชัย- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
27 58501050056-9 นางสาวมยุรา บรรติวรทัยเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
28 58501050057-7 นางสาวเมธาวี เสนาเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
29 58501050060-1 นางสาวรัตนา ยิ้มอุบล- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
30 58501050066-8 นางสาวสุนิศา ภักดีผล- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
31 58501050069-2 นางสาวสุภัคจิรา สิทธิสกุลวงศ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
32 58501050070-0 นายสุมิตร บุญเพ็ง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
33 58501050074-2 นางสาวอภิรดี บุญดี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
34 58501050077-5 นางสาวอารีรัตน์ ปั้นนาค- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
35 58501050078-3 นายเอมวรา ทัดมาลี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
36 58501050079-1 นายธัญชนิต แซ่เตีย- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
37 58501050080-9 นางสาววันชนก เสสญ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
38 58501050081-7 นายนวฉัตร ภูริจิตโต- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
39 58501050082-5 นางสาวนัตถ์นภัทร์ ซุยใจทัศน์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
40 58501050083-3 นางสาวนันทิชา จงพัฒนะสินสุข- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
41 58501050084-1 นายปิยราช ศรีโสภา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
42 58501050085-8 นางสาวพรรณรายณ์ โซวเซ็ง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
43 58501050087-4 นางสาววนัสยา ฝ่ายกลาง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
44 58501050088-2 นายวิสัยทัศน์ วีระกะลัส- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
45 58501050091-6 นางสาวสิริมา เวชพันธุ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
46 58501050092-4 นางสาวสุรีรัตน์ โพธิ์เงิน- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
47 58501050093-2 นางสาวหิรัณยา มั่งมี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
48 58501050094-0 นายอมฤต คุณธรรม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
49 58501050096-5 นายโอภาภูมิ ทองวิเศษ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
50 58501050099-9 นางสาวสุพรรณษา ตุงคะศิริ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
51 58501050100-5 นายอภิชัย นะรัยรัมย์เกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
52 58501050101-3 นายอัครภูเบศวร์ เทิดศักดิ์สกุล- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
53 58501050102-1 นายอำพล สมบุตร์เกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
54 58501050103-9 นายอุกฤษฏ์ ตันเจริญเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123