รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010501 : ภาษาญี่ปุ่น
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501050001-8 นางสาวกมลชนก วงษ์อินทร์เกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501050003-4 นางสาวจมาพร สมเหล็ก- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501050008-3 นางสาวฉัตรชนก แก้วสุดาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501050009-1 นายณัฐกร ศรีธาราวิวรรธน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55501050011-7 นางสาวณัฐปคัลภ์ บุญรอด- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55501050012-5 นายณัฐพล ลีลาทิพย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55501050016-6 นางสาวธารารัตน์ ภูมิทอง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55501050017-4 นางสาวนพาภรณ์ อนันทสุข- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55501050018-2 นางสาวนัฐพร วงศ์ก่อเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55501050019-0 นางสาวนันทฉัตร จรรยาพิสุทธิ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55501050020-8 นางสาววชิรญาณ์ เวียงคำ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 55501050022-4 นางสาวณภัทร์พิชชา ฉัตรโภคินพิมุกข์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
13 55501050025-7 นางสาวกันทิรา แซ่เฮง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
14 55501050027-3 นางสาวจิดาภา แก้วจริง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
15 55501050028-1 นายจิรวัฒน์ ลลิตกิตติกุล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
16 55501050031-5 นางสาวเจนจิรา พูลยิ้ม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
17 55501050035-6 นางสาวชลลดา จังพานิชเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
18 55501050036-4 นางสาวญาณี โพธินิล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
19 55501050037-2 นายณภัทร ถนัดงาน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
20 55501050039-8 นางสาวดารณี ภูอ่างทองเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
21 55501050042-2 นายธนชาติ ศรีรชานนท์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
22 55501050043-0 นางสาวนิชาภา สวนเกตุเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
23 55501050045-5 นายสุรชัย ทองชินวัตร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
24 55501050046-3 นางสาวกาญจณา กานดา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
25 55501050047-1 นางสาวจิดาภา พันธ์ศรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
26 55501050049-7 นายไชยวัฒน์ ขำลำภู- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
27 55501050050-5 นายณรงค์ ศรีชาญโรจน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
28 55501050051-3 นางสาวบู อินลออ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
29 55501050056-2 นางสาวลลิตา มานะกรโกวิท- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
30 55501050057-0 นายวรพล น้อยนิลเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
31 55501050058-8 นางสาววรรณวิสา ฟองแก้ว- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
32 55501050062-0 นางสาววิภาวรรณ อัมพรกิตติ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
33 55501050064-6 นางสาววิไล อัคสิงห์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
34 55501050066-1 นางสาวศศิฉาย รุ่งเรืองเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
35 55501050069-5 นางสาวอารยา วิมูลชาติ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
36 55501050070-3 นางสาวอินท์ชัญญา คงทะเลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
37 55501050071-1 นางสาวธัญญรัตน์ ชูอาษาเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
38 55501050077-8 นางสาวปัญญพร ศรพรหมเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
39 55501050079-4 นางสาวพัชราลัย ลือนาม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
40 55501050082-8 นางสาวภาวนา ไสบาล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
41 55501050084-4 นางสาววรัญญา คลังเจริญ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
42 55501050085-1 นางสาววรารัตน์ แสงสว่างเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
43 55501050089-3 นางสาวศุภาพิชญ์ อินทวงศ์เกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
44 55501050090-1 นายสรอรรถ จินดารัตน์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
45 55501050092-7 นางสาวสุบงกช จันทวงศ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
46 55501050094-3 นางสาวอารีรัตน์ ภัทรพงศ์กุล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
47 55501050095-0 นางสาวณิศาภัทร์ พิญกิจ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
48 55501050099-2 นางสาวปรียาพร วงษ์มะเซาะ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
49 55501050101-6 นางสาวณพชรมนต์ พานิชดี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
50 55501050102-4 นางสาวรัตติกาล จีนลิบ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
51 55501050104-0 นางสาววราภรณ์ อาจวัฒน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
52 55501050105-7 นางสาวดวงกมล เกิดทองเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
53 55501050106-5 นายธาตรี ปานป้อง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
54 55501050107-3 นายนนทวิช คำอยู่- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123