รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57501030022-7 นางสาวดิสราภรณ์ เอียดชุม- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 58501030026-7 นายเควิน หว่อง- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
3 58501030052-3 นายนครินทร์ จันทะสุวรรณ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
4 58501030064-8 นายภาวิต ขวัญยืน- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
5 58501030120-8 นายวราวุธ วรสารนันท์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123