รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56501030069-9 นางสาวพลอยไพลิน สบายใจ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 57501030036-7 นางสาวณิรดา รชตภีมพล- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
3 57501030139-9 นางสาวพรทิพา ตรีสิน- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
4 57501030166-2 นายปณชัย ปุณยเสรีวาณิชย์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
5 57501030167-0 นางสาวเฌอร์ลิณณ์ นิลรัตน์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
6 58501030002-8 นางสาวกัญญารัตน์ เปลี่ยนประเสริฐเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
7 58501030005-1 นายเขมนันท์ ดาลาด- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
8 58501030007-7 นางสาวจุฑามาศ วงษาสาร- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
9 58501030008-5 นางสาวชนนิการต์ เทพกัน- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
10 58501030015-0 นางสาวณัฐนรี เอี่ยมอาษา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
11 58501030017-6 นางสาวดวงใจ ใจดี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
12 58501030022-6 นางสาวกมลชนก มีชัยสุวรรณ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
13 58501030023-4 นายเกียรติศักดิ์ ฆ้อนเที่ยงธรรม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
14 58501030024-2 นางสาวขนิษฐา จารุวิภาต- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
15 58501030027-5 นายจตุพงษ์ วัจนคุณอนันต์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
16 58501030028-3 นางสาวจุตินภา ศรีศุภชัยยา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
17 58501030030-9 นางสาวฐิตารีย์ เขียวพยับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
18 58501030031-7 นางสาวณภชนก นิธิธนสมบัติเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
19 58501030033-3 นางสาวทิพเนตร ปะระทัง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
20 58501030034-1 นางสาวกนิษฐา ตัณฑ์กุลรัตน์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
21 58501030035-8 นางสาวกานต์ธิดา มาถาวร- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
22 58501030036-6 นางสาวชนัญญา บุญเหลี่ยมเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
23 58501030037-4 นางสาวชุติกาญจน์ นุธรรม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
24 58501030040-8 นางสาวณิชา ขัดโพธิ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
25 58501030053-1 นางสาวนนฑ์ชนก เพ็ชรสุ่มเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
26 58501030056-4 นายนำชัย คุ้มรักษ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
27 58501030058-0 นางสาวบุญศิริ เสือคำรณ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
28 58501030060-6 นางสาวปฤษฎี สุจินดานุพงศ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
29 58501030063-0 นางสาวผาสุข รังวรรณาเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
30 58501030068-9 นางสาวเนตรชนก วงศ์เจริญ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
31 58501030070-5 นางสาวศิริภัทรา รุ่งรัชพันธ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
32 58501030072-1 นางสาวธนาภรณ์ พิทักษ์พงษ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
33 58501030076-2 นางสาวเบญจมาศ อักษรเสือเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
34 58501030078-8 นางสาวปริชมน แสงเมือง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
35 58501030079-6 นางสาวภัทริกาญจน์ นามวงษ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
36 58501030082-0 นางสาวรัฏฐาภรณ์ เกียรติศักดิ์เสนีย์เกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
37 58501030083-8 นางสาววนิตดา คงใจ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
38 58501030085-3 นายธนดล เดชบำรุง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
39 58501030086-1 นางสาวนนรนีย์ เพ็ชร์ครุฑ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
40 58501030087-9 นางสาวนภสร ฮ้อเรืองเวทย์กิจ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
41 58501030088-7 นางสาวนลิน สุวัชราภิสิทธิ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
42 58501030089-5 นางสาวนัฐวรรณ กำเนิดมะไฟเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
43 58501030090-3 นางสาวบุญยรัตน์ รุ่งสิทธิชัยเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
44 58501030091-1 นางสาวปลายฟ้า วงศ์ใจเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
45 58501030093-7 นางสาวภัทรา ประกอบสุพรรณเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
46 58501030106-7 นางสาวศศิญา ลือชัยเลิศสกุลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
47 58501030107-5 นางสาวศิริขวัญ บัณฑิตกุลเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
48 58501030111-7 นางสาวสุนิสา เพิ่มชาติ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
49 58501030112-5 นายสุรศักดิ์ นารีจันทร์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
50 58501030116-6 นางสาวอาภารัตน์ เกษมวิลาศ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
51 58501030117-4 นางสาวอารียา กาญจน์ภัทร- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
52 58501030119-0 นางสาวสิริดารา ชาวแปดริ้ว- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
53 58501030121-6 นางสาวศิรประภา พ่อค้า- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
54 58501030122-4 นายศุภกร คำนนท์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
55 58501030123-2 นางสาวสวรส เดชาธรปัญญวัต- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
56 58501030125-7 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทร์แก้ว- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
57 58501030127-3 นางสาวอัญกร ภาคทวี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
58 58501030128-1 นายอาณัติชัย การินทรเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
59 58501030129-9 นางสาวอาทิมา ชัยชวลิต- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
60 58501030130-7 นายอิศเรศ เมืองวัฒนะเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
61 58501030133-1 นายยุรนันท์ นนทวรรธนะ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
62 58501030135-6 นายวชิรพงศ์ สุริโยรัตนโนภาสเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
63 58501030136-4 นางสาววชิราภรณ์ เถาว์ทิพย์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
64 58501030137-2 นางสาววรรณธร พรมเล็ก- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
65 58501030138-0 นางสาววริศรา วศินานุรักษ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
66 58501030140-6 นางสาวสิริทรัพย์ พังกุ่ย- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
67 58501030141-4 นายอภิสิทธิ์ รุ่งศิริมงคลชัยเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123