รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501030005-4 นางสาวจริยาพร วัชรีบริรักษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501030008-8 นางสาวชมพูนุช ลุนคำ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501030012-0 นายไตรรงค์ ลาวิน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501030023-7 นางสาวจรัญญา รุ่งแสง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55501030035-1 นายกฤษฏ์ ประกอบดี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55501030059-1 นายพัสกร เนตรรุ่งวัฒนา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55501030072-4 นางสาวดารารัตน์ ทองทนงศักดิ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55501030139-1 นางสาวสุชาดา ดีล้วน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55501030165-6 นายโภคิน จันทาเทพ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55501030178-9 นางสาวฐิติกานต์ พยัฆเกรง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55501030191-8 นางสาวร่มฉัตร วิเชียรราช- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123