รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501030003-9 นางสาวกัลยรักษ์ ทองศิริ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501030004-7 นางสาวกุลธิดา เพ็ชรกุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501030007-0 นางสาวจุฑารัตน์ สุขพันธ์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501030010-4 นางสาวณัฐวรรณ ขวัญข้าว- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55501030013-8 นางสาวธัญจิรา ซำเซ็น- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55501030014-6 นางสาวธัญญารัตน์ ขำเมือง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55501030018-7 นางสาวนฤมล จันทร- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55501030019-5 นางสาวนุชติยา ทานนท์เกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55501030020-3 นางสาวปณิตา คุณอนันต์กุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55501030022-9 นางสาวขวัญชนก ศุภผล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55501030025-2 นางสาวจุฑามาศ บุญรอด- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 55501030026-0 นางสาวสุปรียา แซงคำสิงห์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
13 55501030028-6 นางสาวกนกวรรณ มีศิริ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
14 55501030036-9 นายกิตติพจน์ กิจขจรไชยกุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
15 55501030038-5 นางสาวเกศฎาภรณ์ พิยะ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
16 55501030039-3 นางสาวขวัญชนก สุขสุเสียง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
17 55501030040-1 นางสาวแคทรียา โต๊ะกีหมอลีเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
18 55501030041-9 นางสาวกัญญาภัทร ปุ๋ยน้อยเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
19 55501030042-7 นางสาวชณัฐชา มนัสชีวิน- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
20 55501030044-3 นางสาวชนาภา นิโครธานนท์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
21 55501030045-0 นางสาวชรินทร วุ่นประโคน- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
22 55501030046-8 นายณพวรรษ ตรีสิทธิมากุลเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
23 55501030052-6 นางสาวปรีดาภรณ์ สุคนธ์สวรรค์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
24 55501030054-2 นางสาวปวรา โมคกุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
25 55501030056-7 นายพงษ์พัฒน์ ราชกิจ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
26 55501030057-5 นางสาวกษมณฑน์ โชติทรงนาม- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
27 55501030060-9 นางสาวภัทรวดี ศรีแป๊ะบัว- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
28 55501030061-7 นายภาณุวัฒน์ มาศถิตย์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
29 55501030077-3 นายทรงพล แซ่ตั้ง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
30 55501030079-9 นางสาวทิพย์เบญจา ศิริมีชัย- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
31 55501030080-7 นายธนัชย์ฤทธิ์ ประสิทธิไกรเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
32 55501030082-3 นางสาวนฤมล พันธ์โณภาศ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
33 55501030086-4 นางสาวนิรมล ทองปานเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
34 55501030088-0 นางสาวปภัสรา เสาร์แก้ว- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
35 55501030090-6 นางสาวปรียา หะยะกุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
36 55501030091-4 นางสาวปรียานุช รอดจริง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
37 55501030093-0 นางสาวปิยนันท์ ติคำรัมย์เกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
38 55501030095-5 นางสาวพรนภา สุริยธรรมศักดิ์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
39 55501030096-3 นางสาวพรประภา เทศดี- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
40 55501030099-7 นางสาวพัชรี ปลิวสูงเนิน- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
41 55501030100-3 นางสาวเพชรรัตน์ เจิมแป้น- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
42 55501030104-5 นายวีรพล ภู่พงษ์พาเจริญ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
43 55501030109-4 นางสาวสวรส นาคเกษม- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
44 55501030110-2 นางสาวสาริณี นิพัทธกุศลศิลเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
45 55501030112-8 นางสาวสุกัญญา อนันต์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
46 55501030114-4 นางสาวสุทินา เหล่ามณีกุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
47 55501030115-1 นางสาวสุพัตรา ขันตรีเรือง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
48 55501030116-9 นางสาวสุพิชชา พึ่งสุข- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
49 55501030121-9 นางสาวอิษยา เลาหะพงษ์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
50 55501030122-7 นางสาวรัตษพร รักษาพงศ์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
51 55501030123-5 นางสาวสโรชา ซอเสียงดี- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
52 55501030126-8 นางสาวพัชสนันท์ มณีอารยะสกุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
53 55501030127-6 นางสาวลลิตา บุตรน้ำเพ็ชรเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
54 55501030128-4 นายลัทธพล ตังควณิชพงศ์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
55 55501030129-2 นางสาววรรณนภา พูลสิน- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
56 55501030132-6 นางสาวศกลวรรณ ขุนทิพย์มากเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
57 55501030134-2 นายสกล พูลสวัสดิ์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
58 55501030137-5 นางสาวสาริณี ตะพัง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
59 55501030140-9 นางสาวสุธิดา เก่งนอก- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
60 55501030143-3 นายหัสเทพ เจียมจิตต์เกษม- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
61 55501030144-1 นางสาวอนุสรา สังข์ทอง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
62 55501030145-8 นางสาวอภิชญา จันทรง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
63 55501030146-6 นางสาวอัจจิมา โลหะประภากุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
64 55501030147-4 นางสาวอัจฉรา ลักษณะอัฐ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
65 55501030149-0 นายอานนท์ ต่ายเสือ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
66 55501030150-8 นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาวนา- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
67 55501030152-4 นางสาวเพ็ญนภา กุยรัมย์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
68 55501030153-2 นายภัทระ ดุรงค์พันธุ์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
69 55501030154-0 นางสาวภัสรา พาพิจิตร- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
70 55501030158-1 นางสาวสุนิษา สังข์ศาสตร์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
71 55501030159-9 นางสาวสุรีย์ สายตาเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
72 55501030160-7 นางสาวสุรีรัตน์ แผ่นหิน- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
73 55501030161-5 นายอนุวัตร ผิวนวล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
74 55501030162-3 นายอาร์ม มัดชุจัด- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
75 55501030163-1 นางสาวพัชรัตน์ แก้วน้อย- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
76 55501030164-9 นายภูรินทร์ บุญชู- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
77 55501030166-4 นายรัตนชัย ชัยพรสันติกุล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
78 55501030167-2 นางสาวรัตนวดี ทองทรัพย์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
79 55501030168-0 นางสาววรางคณา เหมหงษา- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
80 55501030169-8 นางสาววรุณรัตน์ ธรรมพรวัฒนาเกียรตินิยมอันดับสอง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
81 55501030171-4 นางสาววิลาสินี จั่นอาจ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
82 55501030174-8 นางสาวสุดารัตน์ เหนี่ยวพิพัฒน์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
83 55501030175-5 นางสาวฉฏา อิทธิวัฒนะ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
84 55501030176-3 นางสาวฉัตรพร สุรปัญญาวุฒิ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
85 55501030177-1 นางสาวชนิกานต์ ตรีรัตนพิพัฒน์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
86 55501030179-7 นางสาวฐิติมา สุขดาษ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
87 55501030180-5 นางสาวณัฐธิดา ศุขสมาน- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
88 55501030181-3 นางสาวทิพย์สุดา โพธิ์วิล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
89 55501030182-1 นายธนกฤต เจริญผลเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
90 55501030183-9 นางสาวธัญสมร คล้ายเคลื่อน- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
91 55501030186-2 นางสาวปรียาพร นัยเนตร- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
92 55501030189-6 นายพหุชัย วิภาอลงกต- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123