รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010201 : การโรงแรม
ปีการศึกษา 2563
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56501020119-4 นางสาวสายฝน ช่างแป๊ะ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
2 57501020134-2 นางสาวพัชรินธร จันทนากร- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
3 58501020120-0 นางสาวศิโรรัตน์ เต็งชั่งตรง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
4 58501020121-8 นางสาววาลิสา ศรีเมือง- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
5 58501020122-6 นางสาวอรุณรัตน์ เทพนู- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
6 59501020079-7 นางสาวสุชาดา หลักบุญ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
7 59501020104-3 นางสาวปิยะมาศ ศิลาอ่อน- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
8 59501020164-7 นายยุทธพงษ์ จันจู- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
9 59501020165-4 นางสาวมณีรัตน์ ฉัตรพัชรภิญโญ- 26 มีนาคม 2564 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123