รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010201 : การโรงแรม
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 56501020185-5 นางสาวชลิตา อินทร์ประจักษ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 56501020186-3 นางสาววริษา พินิจการ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
3 56501020187-1 นางสาววรัญญา พ่วงบางโพ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
4 56501020188-9 นางสาวธรรญชนก ศรียำ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
5 57501020063-3 นายวงศกร นาคสังข์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
6 57501020084-9 นางสาวเปมิกา สาระวงศ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
7 58501020001-2 นางสาวกมลชนก ชนะภัทรสิริ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
8 58501020003-8 นางสาวกรกนก ทิมรอด- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
9 58501020004-6 นายกฤษณพงศ์ เรืองสินวัฒนา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
10 58501020008-7 นายกิตติชัย บุญชื่น- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
11 58501020014-5 นางสาวจิตรตา บุญโต- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
12 58501020016-0 นางสาวช่อผกา แช่มบัณฑิตย์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
13 58501020018-6 นางสาวณัฏฐา ทองผางเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
14 58501020021-0 นางสาวณัฐนิชา แก้วทรัพย์ศักดิ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
15 58501020022-8 นางสาวณัฐนิชา วงษ์จันทร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
16 58501020023-6 นางสาวณัฐพร ไชยชนะ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
17 58501020024-4 นางสาวณิชากร ชัยสิริวงศ์สว่างเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
18 58501020028-5 นางสาวธัญญริญญ์ วัฒนาหิรัญพงษ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
19 58501020033-5 นางสาวน้ำทิพย์ บุญแช่ม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
20 58501020034-3 นางสาวนิภาพรรณ ขันทอง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
21 58501020036-8 นางสาวนิศาชล บุญหล้าเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
22 58501020038-4 นางสาวปภัสรา อุดมโชคธำรงเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
23 58501020040-0 นางสาวปรมาภรณ์ มหาราช- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
24 58501020042-6 นางสาวขวัญฤทัย จันทรังษีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
25 58501020044-2 นายทัศไนย กองกรวดกลาง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
26 58501020045-9 นางสาวกรรณิกา วารีศรี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
27 58501020050-9 นายทัศนัย นวลโพธิ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
28 58501020051-7 นางสาวปาวีณา กาละพัฒน์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
29 58501020055-8 นางสาวพิสิฎฐา พจนสิทธิ์เกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
30 58501020056-6 นางสาวณปภา วงค์พาดกลาง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
31 58501020058-2 นางสาวภาวิณี คุ้มตรีทอง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
32 58501020059-0 นายภูรินทร์ ทองเปลวเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
33 58501020062-4 นายฤทธิพร เกตุระหงษ์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
34 58501020063-2 นางสาววรรณกานต์ โพธิ์ศรีวังชัย- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
35 58501020067-3 นางสาววิลาสินี สายทอง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
36 58501020068-1 นางสาวศรัญญา เทียมคง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
37 58501020074-9 นายศุภกร ตปนียะโชค- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
38 58501020075-6 นายสมเกียรติ จันทร์วศินเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
39 58501020079-8 นางสาวสิริรัตน์ รอดเสงี่ยม- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
40 58501020082-2 นางสาวสุนันทา สุดกลับ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
41 58501020083-0 นางสาวสุนิษา กามลคร- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
42 58501020084-8 นางสาวสุพัตรา วงษ์ราช- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
43 58501020086-3 นางสาวหทัยชนก บุญเมืองเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
44 58501020087-1 นางสาวอภิญญา อุไรโคตร- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
45 58501020088-9 นางสาวอริศรา พรมจำปา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
46 58501020090-5 นางสาวอุษณีย์กร สกุลฤทธิ์วรรณเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
47 58501020092-1 นางสาวบุษยา คำแก้ว- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
48 58501020095-4 นางสาววริยา พจน์วิจิตร- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
49 58501020096-2 นายจักรพงศ์ สกุลวรัฎฐายี- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
50 58501020097-0 นายวิษณุ เตมีย์- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
51 58501020100-2 นางสาวสุมานา สัตย์สุขยิ่ง- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
52 58501020101-0 นางสาวอโนชา ศรีกลัด- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
53 58501020103-6 นางสาวอารีย์ พงษ์แฉล้มเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
54 58501020104-4 นายธิษณะ งามกิจเจริญลาภ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
55 58501020105-1 นายนราเศรษฐ์ อภิวัฒิจุฑานนท์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
56 58501020107-7 นางสาวนิชฌาภรณ์ จอมสูงเนินเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
57 58501020110-1 นางสาวปัณฑารีย์ อุดมพฤกษา- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
58 58501020111-9 นายภาสวุฒิ อึงสวัสดิ์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
59 58501020112-7 นางสาวโมทนา เศรษฐ์โสภณกุลเกียรตินิยมอันดับสอง 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
60 58501020113-5 นายรัตนชาติ สาระคุณ- 29 มีนาคม 2562 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123