รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010101 : การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57501010044-5 นางสาวพัชราพร อิ่มเจริญ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 57501010052-8 นางสาวฟารีญา ทองพัฒน์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
3 57501010118-7 นางสาวปภาวี โสตรโยม- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
4 58501010002-2 นางสาวกนกวรรณ ศุภรัตนาภิรักษ์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
5 58501010004-8 นางสาวกัญจนพร ทวีเลิศโสภณเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
6 58501010007-1 นางสาวจุฑามาศ ชระธีระคุปต์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
7 58501010009-7 นางสาวชลธิดา อำนวย- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
8 58501010011-3 นางสาวณัฎฐณิชา ชุ่มชื่นเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
9 58501010012-1 นางสาวดวงฤทัย อัมราสกุลสมบัติ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
10 58501010014-7 นายธนเดช เตชะนัง- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
11 58501010020-4 นางสาวนันทริกา จตุพรภิรมย์เกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
12 58501010025-3 นางสาวเบญจพร จุลสราญพงษ์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
13 58501010028-7 นางสาวขวัญฤดี กุสารัมย์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
14 58501010029-5 นางสาวชลบุษย์ วันนา- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
15 58501010030-3 นางสาวณัฏฐ์นรี พันธนะ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
16 58501010032-9 นายจารุกิตติ์ อินทโต- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
17 58501010033-7 นางสาวเจริญรัตน์ วุฒิกุล- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
18 58501010034-5 นายเจษฎา กุลสุนทรรัตน์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
19 58501010037-8 นางสาวภัคชญาณ์ณี นกสว่างเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
20 58501010038-6 นางสาวฐาปนิ ทรัพย์รักษา- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
21 58501010039-4 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเวทย์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
22 58501010041-0 นางสาวทิพกฤตา ขันบุรี- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
23 58501010042-8 นายธนพล ห่มซ้าย- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
24 58501010044-4 นายธิติ สิริวันต์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
25 58501010047-7 นางสาวจุฑามาส ศรีบุญเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
26 58501010048-5 นางสาวชมพูนุช อำมาตย์เกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
27 58501010049-3 นางสาวณัฐมนต์ ทองปานเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
28 58501010050-1 นางสาวณัฐวรรณ เล็กบางเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
29 58501010063-4 นางสาววิลาวัณย์ สังข์ป่า- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
30 58501010065-9 นางสาวศิรินันท์ เกษสิมลี- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
31 58501010068-3 นางสาวศุภากร ก่อกิจพิรุฬห์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
32 58501010070-9 นางสาวสายชล คงปรีพันธ์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
33 58501010074-1 นางสาวสุนทรี ทองลิ่ม- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
34 58501010076-6 นางสาวอรวรรณ ศิริบันเทิงศิลป์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
35 58501010077-4 นายณัฐพงษ์ เกื้อสงค์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
36 58501010079-0 นางสาวมัณฑนา สุขขี- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
37 58501010081-6 นายนัฐดนัย แซ่เตียว- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
38 58501010082-4 นางสาวนัทธมล อนูปกิจ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
39 58501010086-5 นางสาวแพรววรี ศรีเมือง- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
40 58501010087-3 นางสาวภัทรพร ไชยชิต- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
41 58501010088-1 นางสาวภัทรวรรณ กรกุมปืนเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
42 58501010089-9 นางสาวมงกุฏเกศ เพ็ชรนารี- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
43 58501010091-5 นางสาววรรณพร วิมูลชาติ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
44 58501010092-3 นางสาววารีรัตน์ เหล็กเเดง- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
45 58501010093-1 นางสาววิภัสวรรณ แสงสำลี- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
46 58501010094-9 นางสาวศกุนตลา สุวรรณไตรย์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
47 58501010096-4 นางสาวแพรมณี ศรีประเสริฐ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
48 58501010097-2 นางสาวนุชรินทร์ แหวนเงิน- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
49 58501010098-0 นางสาวปาริชาต จันตรี- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
50 58501010099-8 นางสาวเปรมฤทัย วงค์ไชย- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
51 58501010100-4 นางสาวพชรพร เกษมเปรมฤดีเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
52 58501010101-2 นางสาวพัทลียา จระกาเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
53 58501010102-0 นางสาวมัชฌิมา หมั่นค้า- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
54 58501010103-8 นายสหรัฐ คุมมาริยะ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
55 58501010104-6 นางสาวสุจิวรรณ พันธ์ทอง- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
56 58501010106-1 นางสาวณัฐสรวง ตันตยารักษ์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
57 58501010107-9 นางสาวณิชารีย์ มอญเมย- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
58 58501010108-7 นางสาวธณัฐชา การะมณี- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123