รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010101 : การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57501010021-3 นางสาวชนกานต์ บัวบาน- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 57501010037-9 นางสาวนิภาพร สายทอง- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
3 57501010038-7 นางสาวลิตา อินณชิด- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
4 57501010056-9 นางสาวพัชรินทร์ธร ส่องสว่าง- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
5 57501010092-4 นางสาวอารยา เกาะพลับ- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
6 57501010099-9 นางสาวอภิชญา รื่นกลิ่น- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
7 57501010106-2 นายวิศรุต เกียรติธนานุพงศ์- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
8 57501010111-2 นายพรชาติ พรมั่น- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
9 57501010119-5 นางสาวธารินทร์ สุดาทิพย์- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
10 57501010122-9 นางสาวธัญชนก บ่อหิรัญรัตน์- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
11 57501010127-8 นางสาวณัฐนลิน ยวดยง- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
12 57501010136-9 นายจีรพงษ์ กาญจนชมพู- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
13 57501010140-1 นายทรงเกียรติ จิตรมา- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
14 57501010143-5 นางสาวกมลชนก ชัยศิริชัยยะ- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
15 57501010149-2 นางสาวมาริน ฉายบังพูล- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
16 57501010158-3 นายชนัฏ มะธิตะนัง- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123