รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5421010101 : การท่องเที่ยว
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55501010001-7 นางสาวกมลชนก เข็มทอง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55501010002-5 นางสาวกมลวรรณ ดิษฐ์ขำ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55501010004-1 นางสาวแคทลียา สุขสาลี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55501010007-4 นางสาวจิรนันท์ ศิริปัญญาวิวัฒน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55501010009-0 นางสาวเจษริน ทองมากเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55501010011-6 นางสาวณัชชา เพ็ชรทับทิม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55501010013-2 นายทศพล โล่ห์บัณฑิตกุล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55501010014-0 นางสาวธนพร วิมานนินทร์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55501010017-3 นางสาวนัฐณิชา อิสสระนาวิน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55501010018-1 นางสาวนันทนิจ ประทุมมณี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55501010020-7 นางสาวณัฏฐ์จิราพร เข็มปัญญา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 55501010022-3 นางสาวพรไพลิน ชัยศรี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
13 55501010023-1 นางสาวกรองกานส์ คุณล้าน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
14 55501010028-0 นางสาวพรพิมล วัดน้อย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
15 55501010032-2 นางสาวกิตติพร กิจนิยม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
16 55501010033-0 นางสาวจีรภรณ์ แสงครุฑ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
17 55501010034-8 นางสาวชนิสตา แจ่มจันทร์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
18 55501010037-1 นายณัฐพล ศิริดาวทอง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
19 55501010038-9 นางสาวณัฐวรา ปัญจะพรสุข- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
20 55501010039-7 นายเตวิช มดทองคำ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
21 55501010040-5 นายไตรรัตน์ ชูบัวทอง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
22 55501010042-1 นางสาวธิรารัตน์ ถวัลย์วงศ์โอฬาร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
23 55501010043-9 นางสาวธีรนุช พรหมโชติ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
24 55501010044-7 นางสาวนงพรรณ รัตนานิมิตร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
25 55501010046-2 นางสาวนารีรัตน์ นนทโกวิท- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
26 55501010047-0 นางสาวนิดาพร บัวทอง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
27 55501010048-8 นายนิรวิทย์ ชูศรี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
28 55501010050-4 นายชานน ตั้งสุพงษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
29 55501010055-3 นางสาวพิณสุดา นวลหงษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
30 55501010056-1 นางสาวพิมพ์กานต์ ธาราสุขเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
31 55501010058-7 นางสาวมัทรียา วิลาวัน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
32 55501010059-5 นางสาวเมษา อรรธภัสสร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
33 55501010060-3 นางสาวยุคลธร เทพรัตนสุดา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
34 55501010068-6 นางสาวสรวงกมล แสงมณีเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
35 55501010074-4 นางสาววิรัญจ์ฉัฐ วงศ์แหยม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
36 55501010077-7 นางสาวอัญมณี สุภิตาภรณ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
37 55501010080-1 นางสาวเนตรทราย ทองทราย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
38 55501010081-9 นางสาวบงกชมาศ นัยเนตร์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
39 55501010085-0 นางสาวปัญญารัตน์ แก้วเคน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
40 55501010086-8 นางสาวปิยะเนตร ปั้นบุญชู- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
41 55501010087-6 นางสาวพรรณปพร เรืองทัพ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
42 55501010089-2 นางสาวพินิญาภรณ์ พงศ์พรเจริญ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
43 55501010090-0 นายพิศิษย์ ชูโลหธรรมกุล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
44 55501010093-4 นางสาวมณทิรา โนนกระโทก- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
45 55501010096-7 นางสาวรัชชนก อยู่เย็น- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
46 55501010097-5 นางสาวศิริพร รัตนกำเนิด- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
47 55501010098-3 นางสาวศุภิสรา พุ่มมาลีเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
48 55501010100-7 นางสาวสาวิตรี มงคลวิสุทธิ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
49 55501010102-3 นางสาวสุธากร ธรรมบูรณวิทย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
50 55501010105-6 นางสาวอำภาพร กองกูล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
51 55501010106-4 นายอุดมเดช กวีวัฒนาคุณ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
52 55501010107-2 นางสาวพัชรียา ฟ้าคุ้ม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
53 55501010109-8 นางสาวมินตรา เหล็กสี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
54 55501010110-6 นายวรวุฒิ ตนุเศรษฐ์เกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
55 55501010112-2 นายวิบูลย์ สุรปัญญาวุฒิ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
56 55501010113-0 นางสาวศุภวรรณ วิรัชประเสริฐ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
57 55501010116-3 นางสาวอำภา กองแก้วเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
58 55501010117-1 นางสาวอิสริยา ภูลายดอกเกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
59 55501010118-9 นายกฤตณัฐ กาญจนกันทร์เกียรตินิยมอันดับสอง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
60 55501010122-1 นางสาวชุติมา สว่างศรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
61 55501010123-9 นายณัฐพล ดวงมณี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
62 55501010124-7 นายณัฐวัฒน์ ปิยะกมลรัตน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
63 55501010125-4 นายประกาศิต จันทรัตน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
64 55501010126-2 นางสาวปาริฉัตร ปานทิพย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123