รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5321010301 : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54501030021-2 นายกฤษดา ลิ้มตระกูล- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 54501030061-8 นางสาวพิมพ์ชนก กันย์ธนวัฒน์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 54501030095-6 นางสาวปารินทร์ โพธิ์ศรี- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 54501030177-2 นางสาวสุภาวดี จงหาญ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123