รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5121010201 : การโรงแรม
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 54501020081-8 นายเรวัติ เทศทอง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 54501020183-2 นางสาวรัชณี มิตรน้อย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 54501020186-5 นางสาวสุดารัตน์ ขาวสังข์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 54501020187-3 นางสาววรกัญญา ไชยสงค์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 54501020191-5 นางสาวศุภนุช จรัสแสงมงคล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 54501020192-3 นางสาวไปญา ไชยภัทรคุณเจริญ- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 54501020193-1 นางสาวอาทิตยา ธนู- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123