รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์มทร. กรุงเทพ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5121010201 : การโรงแรม
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 53501020014-0 นางสาวณัฐณารินทร์ ศักรบุตร- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 53501020087-6 นางสาวทิพวรรณ หิติ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 54501020015-6 นางสาวธัญญา สร้อยมาศ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 54501020022-2 นางสาวเกวารินทร์ ยุวะพุกกะ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 54501020052-9 นางสาวปาริษา สุวรรณใจ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 54501020083-4 นางสาววรภรณ์ ปุเรตัง- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 54501020106-3 นางสาวอรดา เจตสรณ์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 54501020150-1 นางสาวฏิญาณี พันพินิจ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 54501020179-0 นายณัฐวุฒิ หวังตระกูลศิริ- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 54501020182-4 นายทศพล บุญปลอด- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 54501020190-7 นางสาวสนันตน์ภัสร์ วิริยรัต- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 54501020194-9 นายไชยณัฐ บริบูรณ์มุกข์- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
13 54501020195-6 นายภูมิชาย ลมบัวแก้ว- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
14 54501020197-2 นายปัฐวี ศรีอุดร- 8 มกราคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123