รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์นานาชาติ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี นานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5624010901 : การท่องเที่ยวและการบริการ
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 3
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 58901090012-6 นางสาวนภาพร สอนกำเนิด- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
2 58901090014-2 นางสาวกชรัตน์ สุจวิพันธ์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
3 58901090019-1 นายศิวกร วงศศิธร- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
4 58901090020-9 นางสาวสิรินาถ ภูหัดสวน- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
5 58901090021-7 นางสาวหลัน เฉิน- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
6 58901090022-5 นายคณพัฒน์ อวนศรี- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
7 58901090023-3 นางสาวชนาทิพ สุระพัฒน์เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
8 58901090024-1 นางสาวนิรุชา สิงห์ห้วยไผ่เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
9 58901090025-8 นางสาวปฏิญญา บุญอินทร์เกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
10 58901090026-6 นายปฏิณญา เกาะหมาก- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
11 58901090027-4 นางสาวปาริฉัตร เจริญสุขสนิทเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
12 58901090028-2 นางสาวรัตนา โพธิ์ทอง- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
13 58901090030-8 นางสาวสุชาดา ไกรศรีสมบัติ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
14 58901090033-2 นางสาวพิชญา อรรถนุรักษ์- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
15 58901090034-0 นางสาวภัสอร ใหม่กิจเหมา- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
16 58901090036-5 นายรังสฤษดิ์ สุขเกษม- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
17 58901090037-3 นางสาววริษฐา ชำนาญกิจ- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
18 58901090039-9 นางสาวไอด้า มาสฟูฟา- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
19 58901090040-7 นางสาวซิลฟี่ วูลาน ซารี บรู ซิทตาปูเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
20 58901090041-5 นางสาวนารีต้า ทานจุง ลาราซาตีเกียรตินิยมอันดับสอง 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
21 58901090042-3 นายมูฮามมัด เฟียมาน อาลี ปูตร้า- 7 มิถุนายน 2562 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123