รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์นานาชาติ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี นานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5624010901 : การท่องเที่ยวและการบริการ
ปีการศึกษา 2561
ภาคการศึกษาที่ 1
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 57901090026-7 นางสาวสุวัจนี สุริยาภาส- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
2 59901090030-7 นางสาวกาญติญา หงษ์ทอง- 2 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123