รายชื่อนักศึกษา
ศูนย์นานาชาติ
ระดับการศึกษาปริญญาตรี นานาชาติ
คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชา5124010901 : การท่องเที่ยวและการบริการ
ปีการศึกษา 2558
ภาคการศึกษาที่ 2
เลขที่  รหัสประจำตัวชื่อเกียรตินิยมวันจบการศึกษาสถานะ
1 55901090001-2 นางสาวฤทัยชนก ดวงแก้วเรือน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
2 55901090004-6 นายฮิโรชิ โอกาวา- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
3 55901090008-7 นางสาวปรียานาถ รุ่งศรานนท์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
4 55901090009-5 นางสาวอนรรฆวี สุกใส- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
5 55901090010-3 นายภูธน จิระฐากุล- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
6 55901090019-4 นายการิน บุญปภารัตน์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
7 55901090020-2 นางสาวคนึงนิจ ปิยะธนากร- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
8 55901090022-8 นายณพวรรษ คงโสภณสิทธิ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
9 55901090025-1 นางสาวณัฐรดา พันธ์สืบสาย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
10 55901090026-9 นางสาวณัฐสุดา เศรษฐี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
11 55901090027-7 นางสาวดุษฤดี เพิ่มชม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
12 55901090028-5 นางสาวธารีรัตน์ เทียมสกุลวนิช- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
13 55901090029-3 นางสาวอัครมณี เจริญวิเศษกรณ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
14 55901090030-1 นางสาวนัฐกานต์ ยังอยู่เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
15 55901090031-9 นางสาวนันท์นภัส ป้องอ่อน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
16 55901090034-3 นางสาวปวีณรัตน์ แซ่ฉั่ว- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
17 55901090037-6 นางสาวผกาวดี น้อยต้อย- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
18 55901090039-2 นางสาวรัตน์ชนก จงไพบูลย์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
19 55901090040-0 นางสาวศรัญญา อุชิโน- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
20 55901090041-8 นางสาวศศิวิมล จรูงจิตรอารี- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
21 55901090043-4 นางสาวเสาวรส เกตุพงษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
22 55901090045-9 นางสาวอังคณา พันธุวงษ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
23 55901090047-5 นางสาวรัชนีกร ตนุเศรษฐ์- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
24 55901090048-3 นางสาวณัฐพร คำแย้ม- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
25 55901090050-9 นายกิตติพันธ์ ชูกลิ่น- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
26 55901090056-6 นายวัชรพงศ์ จันทร์เรือง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
27 55901090058-2 นางสาวสุวรรณา สุดทอง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
28 55901090062-4 นายอภินันท์ แซ่ตั้ง- 31 พฤษภาคม 2559 อนุมัติสำเร็จ
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123