ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 12 พ.ย. 2563 0:00 น.29 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 113 พ.ย. 2563 0:00 น.13 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 212 พ.ย. 2563 0:00 น.12 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 311 พ.ย. 2563 0:00 น.11 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 410 พ.ย. 2563 0:00 น.10 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ9 พ.ย. 2563 0:00 น.9 พ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 9 พ.ย. 2563 0:00 น.4 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา9 พ.ย. 2563 0:00 น.4 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง9 พ.ย. 2563 0:00 น.4 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน9 พ.ย. 2563 0:00 น.4 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )8 ธ.ค. 2563 0:00 น.12 ก.พ. 2564 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 14 พ.ย. 2563 0:00 น.4 ธ.ค. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 14 พ.ย. 2563 0:00 น.29 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 114 พ.ย. 2563 0:00 น.29 พ.ย. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 9 พ.ย. 2563 0:00 น.12 ก.พ. 2564 23:59 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา26 มี.ค. 2564 0:00 น.26 มี.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ9 พ.ย. 2563 0:00 น.5 ธ.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา23 พ.ย. 2563 0:00 น.23 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา26 มี.ค. 2564 0:00 น.26 มี.ค. 2564 0:00 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
  กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123