ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 7 มิ.ย. 2564 0:00 น.4 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 111 มิ.ย. 2564 0:00 น.11 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 210 มิ.ย. 2564 0:00 น.10 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 39 มิ.ย. 2564 0:00 น.9 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 48 มิ.ย. 2564 0:00 น.8 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ7 มิ.ย. 2564 0:00 น.7 มิ.ย. 2564 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 7 มิ.ย. 2564 0:00 น.4 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา7 มิ.ย. 2564 0:00 น.4 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง21 มิ.ย. 2564 0:00 น.4 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน7 มิ.ย. 2564 0:00 น.4 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )5 ก.ค. 2564 0:00 น.10 ก.ย. 2564 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 11 มิ.ย. 2564 0:00 น.4 ก.ค. 2564 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 11 มิ.ย. 2564 0:00 น.6 ส.ค. 2564 23:59 น.
    -  ชั้นปี 111 มิ.ย. 2564 0:00 น.8 ต.ค. 2564 0:00 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 12 มิ.ย. 2564 0:00 น.10 ก.ย. 2564 23:59 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา1 พ.ย. 2564 0:00 น.1 พ.ย. 2564 23:59 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ7 มิ.ย. 2564 0:00 น.4 ก.ค. 2564 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา19 มิ.ย. 2564 0:00 น.19 มิ.ย. 2564 23:59 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา1 พ.ย. 2564 0:00 น.1 พ.ย. 2564 0:00 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
  กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123