ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 4 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 18 พ.ย. 2562 0:00 น.8 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 27 พ.ย. 2562 0:00 น.7 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 36 พ.ย. 2562 0:00 น.6 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 45 พ.ย. 2562 0:00 น.5 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ4 พ.ย. 2562 0:00 น.4 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 4 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา4 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง4 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน4 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )2 ธ.ค. 2562 0:00 น.14 ก.พ. 2563 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 9 พ.ย. 2562 0:00 น.29 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 9 พ.ย. 2562 0:00 น.24 พ.ย. 2562 23:59 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 4 พ.ย. 2562 0:00 น.19 ธ.ค. 2562 23:59 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา13 เม.ย. 2563 0:00 น.13 เม.ย. 2563 0:00 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ4 พ.ย. 2562 0:00 น.30 พ.ย. 2562 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา16 พ.ย. 2562 0:00 น.16 พ.ย. 2562 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา31 มี.ค. 2563 0:00 น.31 มี.ค. 2563 0:00 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
  กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123