ปฏิทินการศึกษา
ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • ลงทะเบียนปกติ เพิ่ม-ถอน ยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยผ่านเว็บ (ครั้งที่ 1)
 • 29 มิ.ย. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 13 ก.ค. 2563 0:00 น.3 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 22 ก.ค. 2563 0:00 น.2 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 31 ก.ค. 2563 0:00 น.1 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  นักศึกษาชั้นปีที่ 430 มิ.ย. 2563 0:00 น.30 มิ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปีอื่นๆ29 มิ.ย. 2563 0:00 น.29 มิ.ย. 2563 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ผ่านเว็บ (ครั้งที่ 2)
 • 29 มิ.ย. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา29 มิ.ย. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงการถอนรายวิชาได้รับเงินคืนครึ่งหนึ่ง29 มิ.ย. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มเรียน29 มิ.ย. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการยกเลิกรายวิชา ( ติด W )27 ก.ค. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
 • วันลงทะเบียนล่าช้าของนักศึกษาทุกขั้นปีที่ไม่ทำการลงทะเบียนในวันที่กำหนด
 • 3 ก.ค. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 15 ก.ค. 2563 0:00 น.31 ต.ค. 2563 23:59 น.
    -  ชั้นปี 115 ก.ค. 2563 0:00 น.19 ก.ค. 2563 0:00 น.
 • ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 27 ก.ค. 2563 0:00 น.2 ต.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันเริ่มแสดงผลการศึกษา16 พ.ย. 2563 23:59 น.16 พ.ย. 2563 23:59 น.
    -  ช่วงวันแก้ไขการสำรองที่นั่งผ่านเว็บ29 มิ.ย. 2563 0:00 น.24 ก.ค. 2563 23:59 น.
    -  วันเปิดภาคการศึกษา11 ก.ค. 2563 0:00 น.11 ก.ค. 2563 0:00 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา16 พ.ย. 2563 0:00 น.16 พ.ย. 2563 0:00 น.
  เวลา 
    
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123
  กลุ่มงานบริหาร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2123 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1244 กลุ่มงานหลักสูตร : โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1242
  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและสารสนเทศ : โทรศัพท์ 02-2879625 FAX: 02-2879654 E-mail : ascar.rmutk@hotmail.co.th
  Powered by Vision Net, 1995 - 2018 Contact Staff :สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 02-2879625 , 02-2879600 ต่อ 2123